lausnekretninebanner

Petak, 11 Rujan 2020 14:55

Tjedan u Gradu: Od otvaranja nove škole do pokretanja velikog projekta uređenja Lapadske obale

U proteklom tjednu gradonačelnik Mato Franković predstavio je projekt rekonstrukcije Lapadske obale. Najvažnije je to kapitalno ulaganje u cestovnu infrastrukturu na užem gradskom području. Radovi bi trebali započeti već početkom iduće godine, a njihov završetak planiran je do kraja prosinca 2023. Gradonačelnik je na sjednicu Gradskog vijeća uputio izmjene i dopune Prostornog plana uređenje i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika kojima se uvode restrikcije u buduću gradnju na gradskom području. Novoizgrađena Osnovna škola Montovjerna primila je na početku ove nastavne godine 442 đaka, a pokrenuti su radovi na sustavu vodoopskrbe u Štikovici.

KRAJEM GODINE POČINJU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI LAPADSKE OBALE

Gradonačelnik Mato Franković putem video veze predstavio je projekt rekonstrukcije Lapadske obale. Radovi vrijedni 70 milijuna kuna izvodit će se u tri faze. Zbog financijskog obima, ali i važnosti prometnice smještene u samom gradskom središtu, rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale najvažnije je kapitalno ulaganje u gradsku prometnu infrastrukturu. Radovi će se financirati sredstvima iz fondova Europske unije te izvan proračunskim sredstvima. Sredstva.

- Stekli su se svi uvjeti za početak realizacije ključnog cestovnog infrastrukturnog projekta na užem gradskom području. Mnogi su ovaj projekt sanjali, ali to nije dovoljno. - rekao je uvodno Franković, podsjetivši kako je prije samog početka rekonstrukcije trebalo izraditi projektnu dokumentaciju, ishoditi građevinske dozvole za cjelokupni projekt po fazama te osigurati financijska sredstava.

Istaknuo je kako su svi navedeni uvjeti uspješno ispunjeni što je rezultat rada više gradskih upravnih odjela baziranog na uspostavljenoj sinergiji.

lapadska obala tjedni 110920

–Snaga Grada Dubrovnika je u timu koji zna služiti svome gradu i građanima. - rekao je Franković. najavivši početak radova već početkom 2021.

Projekt rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale izradila je tvrtka Geoproming iz Metkovića i podijeljen je u četiri faze, od kojih se I. Faza odnosi na lučicu Batala. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika nadležan je za II, III i IV fazu, odnosno prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje na Orsanu.

Različite aspekte projekta, u okviru nadležnosti upravnih odjela, predstavili pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž, savjetnica u UO za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija, pročelnik UO za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zdenko Medović te Marijeta Hladilo, pročelnica UO za poslove gradonačelnika, kao tijela koje rukovodi postupcima javne nabave.
Pročelnica Zrinka Raguž podsjetila je da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao posredničko tijelo još 1. veljače objavilo Poziv za sufinanciranje pilot projekata rješavanja problema uskih grla i javnog prometa u urbanim središtima uslijed povećanja opsega prometa zbog turističke sezone, na koji je Grad Dubrovnik kandidirao navedeni projekt.

– Odluka o financiranju donesena je 20. svibnja, dok je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada, Ministarstva i SAFU-a, u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpisan već 26. svibnja. - kazala je Raguž.

Odobreni prihvatljivi troškovi projekta iznose 69.857.603,15 kuna uz financiranje iz Kohezijskog fonda u razini 85 posto što iznosi 59.378.962,67 kuna. Ostatak od 15 posto, odnosno 10.478.640,48 kuna financirat će se iz Državnog proračuna. Provedba projekta započela je 1. lipnja 2020. i traje do 31. prosinca 2023., što je krajnji rok završetka projekta. Za to vrijeme EU sredstvima sufinancirat će se i plaće projektnog tima (šest zaposlenika Grada Dubrovnika), i to u ukupnom iznosu nešto manjem od 2.2 milijuna kuna.

O samim građevinskim zahvatima govorila je savjetnica u UO za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija. Projekt obuhvaća uređenje prometnice, parkirališnih i pješačkih površina te uređenje stajališta javnog gradskog prijevoza. Osim neadekvatne širine prometnice, investicijom se rješava i problem prodiranja mora u trup prometnice i ispiranja tampona, što dovodi do učestalog puknuća vodovodnih cijevi u trupu ceste i prekide u prometu vozila. Uz građevinsko i prometno rješenje, uredit će se i oborinska odvodnja s pročišćavanjem oborinskih voda, projekt vodovoda, elektroenergetskog sustava s javnom rasvjetom i telekomunikacijskim sustavom.

- Od raskrižja s Ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje u dužini od 840 metara, Lapadska obala pretvara se u dvotračnu dvosmjernu prometnicu. - kazala je.

Širina kolnika od početka zahvata do ljetnikovca Sorkočević iznosi šest metara. Nogostup je s lijeve strane širok dva, dok je s desne strane predviđena šetnica sa zelenilom čija širina doseže i sedam metara. Parkirališna mjesta predviđaju se kao uzdužni i kosa, a postojeće autobusne stanice se zadržavaju i dodaju nove te opremaju autobusnim kućicama i ostalom pripadajućom opremom.

IZMJENAMA I DOPUNAMA PPU-A I GUP-A DO STROŽIH UVJETA GRADNJE

Nakon što je Grad Dubrovnik još u prosincu prošle godine pokrenuo izmjene i dopune svojih temeljnih prostornih planova, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Prostornog plana uređenja upućen je Gradskom vijeću na raspravu i donošenje na 32. sjednici, a koja će se održati u ponedjeljak.

Izmjene i dopune GUP-a donose se iz više razloga, a najvažniji se svakako odnosi na propisivanje restriktivnijih i strožih uvjeta gradnje na cijelom administrativnom području Grada Dubrovnika, a u svrhu postizanja uravnotežene i skladne izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te očuvanja ambijentalnih karakteristika prostora.

Restrikcije u gradnji u prvom redu tiču se dozvoljenih visina budućih građevina, koje se smanjuju, te uvjeta gradnje i rekonstrukcije u svim zonama, a dotiču se i broja odnosno vrsta funkcionalnih jedinica.

U procesu izrade Nacrta odluke stručne službe Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje proveli su niz konzultacija tijekom kojih su utvrđene sve one odredbe plana koje se mogu pokazati kao potencijalno problematične u provedbi te se potom djelovalo prema uklanjaju uočenih nedostataka i neusklađenosti.

Osim postroživanja uvjeta gradnje, postupci izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a konkretno se odnose i na dječji vrtić u Komolcu, smještaj za liječnike unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik, budući azil za napuštene životnije na području Grabovice, prihvatilište za ranjive skupine na Kantafigu, rekonstrukciju prometnice do tvrđave Imperijal na Srđu, rekonstrukciju i nadogradnju prometne mreže na području Rijeke Dubrovačke te na javne garaže.

Po stupanju na snagu donesenih odluka na Gradskom vijeću, iste će se uputiti svim nadležnim javnopravnim tijelima na dostavu zahtjeva uz paralelni postupak usuglašavanja teksta Nacrta prijedloga. Prijedlog plana za javnu raspravu utvrđuje Gradonačelnik, a nakon same javne rasprave izrađuje se Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga. Nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga planova isti se na mišljenje dostavljaju Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije odnosno Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Republike Hrvatske na suglasnosti. Posljednji korak je usvajanje planova na Gradskom vijeću, što je opravdano očekivati krajem ove godine, kada počinje i primjena novih odredbi GUP-a.

POKRENUTI RADOVI NA SUSTAV VODOOPSKRBE U ŠTIKOVICI

Napreduju radovi Vodovoda Dubrovnik na 44 milijuna kuna vrijednoj izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Zatonu Malom.

Uz Mokošicu, radovi na sustavu vodoopskrbe paralelno se izvode i u Štikovici gdje se nakon polaganja cjevovoda na području od tamošnje vodospreme do ulaza u naselje u dužini od 480 metara, započelo i s radovima na potezu od sjevernog ulaza u naselje do prvih stambenih objekata. Na dijelu gradilišta u Mokošici do sada je postavljeno preko dva kilometra cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje.

vodovod tjedni 110920

U okviru ove vrijedne investicije u komunalnu infrastrukturu šireg područja Grada ukupno će se izgraditi više od 6 kilometara cjevovoda vodoopskrbe uz preko 100 kućnih priključaka. Sustavi odvodnje koji će se izgraditi u ukupnoj dužini prelaze 7 kilometara sa 150 kućnih priključaka.

Rok za dovršetak svih radova je 30 mjeseci, a veći dio investicije Vodovod je prijavio na 881.208.682,00 kuna vrijedan EU projekt Aglomeracija Dubrovnik, za koji je u srpnju ishodovano odobrenje u nacionalnoj proceduri od strane Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.

IZLOŽENI NATJEČAJNI RADOVI UREĐENJA PARKA GRADAC

U Luži su izloženi natječajni radovi za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom. Predstavljeno je svih devet pristiglih radova među kojima i pobjedničko rješenje parka Gradac autora Antuna Sevšeka, Melite Čavlović, Damira Gamulina, Vesne Hrga Martić i suradnice Ane Šverko.

Predsjednik ocjenjivačkog suda Roman Šilje predstavio je cijeli natječajni postupak te je naglasio kako je cilj natječaja kojeg je Grad Dubrovnik provodio od 19. svibnja do 21. srpnja bio pronaći najbolje funkcionalno i ekonomično rješenje ovog parka sa širim urbanim krajobraznim pojasom. Ocjenjivački sud pohvalio je jasnoću koncepta i vizije stvaranja novog jedinstvenog oblikovanja prostora Parka, racionalnost rješenja te ambijente s jasnom distinkcijom staro-novo uz očuvanje povijesnih elemenata.

gradac tjedni 110920

Druga nagrada dodijeljena je radu autora Alena Žunića, Ree Mihelko, Karla Lauca, Frana Polana, Siniše Bjelice i Marka Urse. Autori trećenagrađenog rada su Lea Đurović Ruso, Mia Erak, Jurica Dragićević, Petra Matić, Anita Trojanović, Pavo Đukan i Petra Radonić. Četvrta nagrada je dodijeljena radu čiji su autori Mladen Jošić, Minja Jošić, Tamara Relić, Jana Horvat, Ivan Dajak, Lucia Marušić, Goran Vuković, Jadranko Kereković, Mario Peko, Matija Blašković i Marin Duić.

Izložba natječajni radova u Luži otvorena je do 13. rujna.

SVEČANO OTVORENA ULICA PADRE IVA MARTINIĆA

Prigodnom svečanošću otvorena je Ulice padre Iva Martinića (1939.-2014.), dominikanca koji je svojim djelovanjem ostavio dubok trag na nekoliko generacija Dubrovčana.

Naime, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na prijedlog građana padri Martiniću dodijelilo ulicu u blizini Dominikanskog samostana u kojemu je djelovao preko 30 godina. Riječ je o spojno ulicu od Zlatarske do Dominikanskog samostana.

ulica martinica tjedni 110920

Martinić je ostao zapamćen po organiziranju druženja mladih u Dominikanskom samostanu, misama i ponoćkama za mlade, ali i po organiziranju vokalno-instrumentalnog sastava Orlandovi dječaci (kasnije i danas „Veritas“), uređenju muzeja moderne umjetnosti u sklopu samostana, bio je i kolumnist Dubrovačkog vjesnika, autor je tri knjige te dobitnik brojnih nagrada, od Reda hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku do Nagrade Grada Dubrovnika.

Na svečanosti otvorenja sudjelovali su i članovi njegove obitelji, članovi VIS „Veritas“ te gitaristi Frano Matušić i Ante Skaramuca.

OTVORENA OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Nakon punih 35 godina u Dubrovniku otvorena nova osnovna škola - OŠ Montovjerna. Školu je službeno otvorila ministrica kulture i izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Nina Obuljen Koržinek. Ova investicija Grada Dubrovnika, ujedno najveći pojedinačni kapitalni projekt Grada u osnovnoškolskom obrazovanju, vrijedna je preko 75 milijuna kuna.

Ravnateljica OŠ Montovjerna Snježana Vlahinić istaknula je kako je riječ o modernoj školi koja osigurava sve preduvjete visokih pedagoških i obrazovnih standarda.

os montovjerna 110920 tjedni

- Na mjestu na kojem je nekad stajala područna, mala žuta škola Montovjerna, u niti godinu i pol dana izgrađena je potpuno nova suvremeno opremljena škola s 20 specijaliziranih učionica, kabinetima za učitelje i nastavnike, velikom i manjom sportskom dvoranom, knjižnicom, kuhinjom, blagovaonicom. - rekla je Vlahinić.

Nova škola u potpunosti ispunjava potrebe nastavnog programa i kapacitete za organizaciju nastave u jednoj smjeni za učenike od prvog do osmog razreda - osam nižih i osam viših razreda, odnosno 16 razreda sa po 28 učenika ili 448 učenika u jednoj smjeni.

Škola je projektirana kao zgrada gotovo nulte potrošnje energije, energetskog razreda A+. Opremljena je modernim sustavom grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline zrak/voda, sustavom vatrodojave, ventilacije, odimljavanja, sprinkler instalacijom, ozvučenjem, automatskim zvonom, SOS instalacijom te gromobranom, a rasvjeta se temelji na LED tehnologiji. Investicija je ukupno vrijedna preko 75 milijuna kuna.

Škola je u ovoj nastavnoj godini primila 442 učenika.

PREDSTAVLJENA RAZVOJNA DEMOGRAFSKA STRATEGIJA GRADA DUBROVNIKA

Predstojnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, profesor Stjepan Šterc predstavio je Razvojnu demografsku strategiju Grada Dubrovnika, strateški dokument usmjeren prema razvoju i poboljšanju demografske slike Dubrovnika.

Naime, Upravni odjel za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo dao je 2019. izraditi Razvojnu demografsku strategiju Grada Dubrovnika koja je dovršena i koju je profesor Šterc cjelovito i detaljno izložio, istaknuvši tako problematiku trenutačne demografske slike Dubrovnika kao i postojeće potencijale dubrovačkog kraja i stanovništva.

Profesor Stjepan Šterc tijekom svog izlaganja osvrnuo se na niz segmenata koji su ključni za poboljšanje demografske strukture. Istaknuo je značaj izravnih i neizravnih poticaja poput financijskih, stambenih, komunalnih i pravnih, a koji za cilj imaju povećanje kvalitete života svih građana.

- Iznimno je važno da Grad Dubrovnik, unatoč pozitivnim demografskim pokazateljima, nastavi voditi racionalnu populacijsku politiku temeljenu na procjenama lokalnih mogućnosti. Problemi s kojima se suočavaju lokalne i regionalne sredine neće se riješiti iseljavanjem i migracijama nego poticanjem stvaranja obitelji te uključivanjem mladih kao najvrjednijeg faktora u društvene i gospodarske aktivnosti. - istaknuo je Šterc.

Inače, demografska slika Grada Dubrovnika, prema osnovnim pokazateljima i trendovima je relativno povoljnija od iste na razini Hrvatske. Razvojna demografska strategija Grada Dubrovnika uskoro će biti upućena na javno savjetovanje.

Grad Dubrovnik

fabrio banner 250 ljetni

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020