Prikazujem sadržaj po oznakama: prostorni planovi

Homer je vjerovao da su bogovi izazvali Trojanski rat da bi pjesnici imali o čemu pjevati. Kako stvari stoje, čini se kako su stari Dubrovčani izgradili najljepši grad na svijetu samo da bi ovi danas imali što rušiti.

Piše: dr.sc. Ivica Granić

Rijetko se u posljednjih dvadesetak godina moglo čuti kako vlast skrbi u interesu građana, vodi računa o okolišu ili kako poštuje prostorno plansku dokumentaciju. Upravo suprotno, i vjerojatno ne bez razloga, riječ je o više ili manje značajnom, kako se voli kazati, pogodovanju investitorima. Tvrdnje padnu na plodno tlo svaki put nakon što ljudi shvate kakva im je betonska mega razvalina, „oblikovno i prostorno planski” posve uredna, nikla u susjedstvu.

Dubrovačke šatro - okolišne udruge, koje iz nepoznatih razloga još uvijek imaju prefiks okolišne, podignu dreku, no s obzirom kako im fali, osim znanja, i elementarne vjerodostojnosti, pitanje je kakve oni procese uopće i mogu pokrenuti. Vjerojatno nikakve, ali dobro je, čak i ovakvi kakvi jesu, da postoje.

Nastavak komentara možete pročitati na portalu Južni OVDJE.

Objavljeno u Aktualno

Na konferenciji za novinare na temu izmjena i dopuna prostornih planova za određene projekte koji će se usvajati na sjednici Gradskog vijeća u ponedjeljak, gradonačelnik Mato Franković osvrnuo se na izmjene i dopune UPU -a Radeljević – Libertas koji je nedavno prošao proceduru Gradskog vijeća, a za koje srđevci smatraju da se radi o čistom pogodovanju Pemu.

- UPU Radeljević – Libertas je već bio pokrenut, ali u koordinaciji s resornim Ministarstvom, a kako bi u potpunosti proveli sve potrebne postupke, štiteći javni prostor i zajamčeni koridor cestovne infrastrukture te sukladno iskazanom mišljenju Ministarstva, u obvezi smo provesti izmjene i dopune UPU -a i s tim u vezi GUP -a i PPU -a. Naime, prethodno smo započeli objedinjeni postupak izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a i s tim u vezi stavljanja izvan snage dijela UPU-a Radeljević – Libertas, što je po mišljenju Ministarstva trebalo provoditi kako je prethodno navedeno.- rekao je Franković na konferenciji za novinare no nije otkrio o kakvim se izmjenama radi.

Rasprava o izmjenama i dopunama UPU-a Radeljević – Libertas svakako bi mogla biti zanimljiva ako se uzme u obzir da su srđevci još na sjednici kad se usvajao iznijeli niz primjedbi na prometno rješenje prema kojemu bi trgovački centar koji će se graditi na prostoru negdašnje remize, trebao dobiti spoj na Vukovarsku ulicu, a što bi, na način kako je to prvotno zamišljeno, dovelo do velikih gužvi na prometnici.

Kako materijali za izmjene UPU-a Radeljević -Libertas još nisu pušteni u proceduru tako se ne može sa sigurnošću govoriti o kakvom se prometnom rješenju radi.

Objavljeno u Aktualno

Sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se 9. svibnja, neslužbena je informacija, a kako Dubrovnikpress.hr doznaje, na toj će sjednici gradski vijećnici donijeti cijeli niz odluka o prostornim planovima. Jedan od njih je urbanistički plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati čime bi konačno trebao započeti i taj projekt nakon dugogodišnjih obećanja.

Osim toga Gradsko vijeće trebalo bi pokrenuti i izradu izmjena prostornih planova na području gruškog akvatorija. Nije to jedino što će se mijenjati u Gružu gdje su na čekanju još mnogobrojni projekti pa će se pred vijećnicima, doznaje Dubrovnikpress.hr, naći i prijedlog izrade izmjena prostornih planova područja Radeljević – Libertas.

Izgleda da bi konačno mogao krenuti i projekt nove sportske dvorane u Gospinome polju jer se, neslužbeno doznajemo, priprema i odluka o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja sportske zone u Gospinom polju kao izmjenu PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika na tom području.

dm

Objavljeno u Aktualno

Ovim putem želim javnost upozoriti na nerazumijevanje ili nepoštivanje Konzervatorske struke pri izradi prijedloga urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ na otoku Šipanu.

Prostornim planom Dubrovnika iz 1999. predloženo je da se Elafitski otoci, među njima i Šipan, zbog očuvane prirode proglase Regionalnim Parkom prirode Elafiti a potom da se uključe i u ekološku mrežu Republike Hrvatske (EU Natura 2000). Premda tragovi naseljavanja otoka sežu znatno ranije u prošlost, prostor čitavog otoka Šipana vrstan je primjer urbanističkog planiranja renesansnih majstora tijekom 15. i 16. stoljeća sa skladnim konceptom omjera izgrađenih objekata i neizgrađenih zelenih površina. Duž čitavog otoka prostire se šipansko polje koje cestom povezuje dva glavna naselja Šipansku luku i Suđurađ te brojne zaseoke do kojih vode povijesni putovi.

Naselje Suđurađ formiralo se oko trga u uvali i širilo na padinama koje ju okružuju. Konfiguraciju terena prate arhitektonski sklopovi ili samostalni objekti okruženi zelenilom i na taj način stvaraju jedinstvene vizure. Sakralni objekti, danas redom su registrirani spomenici kulture i jedinstveni po načinu gradnje, kao što je crkva-tvrđava Sv. Duha okružena grobljem ili iz ranijeg razdoblja, južnodalmatinski tip kupolnih crkvica. Tijekom 15., 16. i 17. st. šipanska trgovačka obitelj Stjepović-Skočibuha te dubrovačke plemićke obitelji kao što su Getaldić i Sorkočević prepoznale su vrijednost ovog prirodnog bogatstva i gradile su ladanjsko-gospodarske objekte, raskošne ljetnikovce po uzoru na venecijanske palače okružene zidovima s vrtovima i perivojima koji pripadaju tipu ladanjske arhitekture renesansne kulture na području nekadašnje Dubrovačke Republike (uvršteni u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture). Renesansni sklopovi poštujući skladan omjer izgrađenih površina i zelenih površina stvorili su tako identitet naselja Suđurađ zbog čega bi cijelo naselje trebalo zaštititi kao kulturno dobro (dio naselja je Preventivno zaštićeno kulturno dobro P-4987). Upravo zbog svoje autentičnosti i visoke povijesno-kulturne važnosti konzervatori, povjesničari umjetnosti i krajobrazni arhitekti od početka 1960-ih istražuju naselje (Institut za povijest umjetnosti, Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode).

Konzervatorska podloga priložena Prijedlogu urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ ističe kao i neki od ranijih prostornih planova da je naselje "vrijedna prostorna cjelina za koju je određen strogi režim zaštite", da "nova gradnja često dovodi do gubitka identiteta naselja i uništavanja krajolika", da se kao mjera predlaže "poticanje rekonstrukcije i revitalizacije viška stambenog prostora" i prema tome da je potrebno dati prednost obnavljanju objekata a ne izgradnji "novih zgrada", dok je prilikom "gradnje turističkih kapaciteta i u oblikovanju prostora" potrebno istražiti utjecaj izgradnje na pejsažno-oblikovne karakteristike", kao i "prilikom gradnje infrastrukture izbjegavati sve negativne utjecaje na okoliš". Neovisno o tome, Strateška procjena utjecaja na okoliš nije izrađena prije prijedloga UPU-a naselja Suđurađ. Konzervatorska podloga ukazuje na važnost cjeline naselja i identiteta a ipak prijedlog UPU ne obuhvaća plan uređenja za cijelo naselje, ne obuhvaća područje istočno od središnjeg dijela naselja uz sjeverni rub uvale Suđurađ za koji Grad Dubrovnik potpisuje Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja „Suđurađ turistička zona za Orsanom“ još 2015., kao i onaj istočno od središnjeg dijela naselja Suđurađ uz južni rub uvale. Također zasebno tretira pojedine dijelove naselja (Sutulija, Pakljena).
Autori prijedloga UPU kao da zaobilaze mjere koje su dobili za potrebe izrade, štoviše negiraju vlastita polazišta istaknuta u uvodnom djelu prijedloga prema kojem navode mjere zaštite spomeničke baštine, očuvanja autentičnosti mjesta te zaštite okoliša.

Takav stav može se protumačiti ili kao potpuno nerazumijevanje Konzervatorske podloge ili čak nepoštivanje mjera određenih tim smjernicama. Prilikom rješavanja infrastrukturne mreže, prometa i opskrbe vodom ili električnom energijom nije se poštivala postojeća matrica naselja te zaštićeni spomenici kulture i prirode. Prijedlog UPU i grafički prikazi koji ga prate pokazuju razmjer tog nerazumijevanja i moguće devastacije identiteta mjesta: smještanje trafostanice unutar zidina i vrta renesansnog ljetnikovca Tome Stjepovića-Skočibuhe za koje Konzervatorska podloga navodi kao primjer "visoke kvalitete perivojne kulture, ali i renesansnog koncepta ekološke održivosti"; jednako tako i pretvaranje privatne zelene površine, zaštićene prema Krajobraznoj studiji u parkiralište i proširenje ceste koja ju okružuje, smještene između ljetnikovaca Stjepovića-Skočibuhe i Getaldić prema Konzervatorskoj studiji "u udolini između dvije padine brda" i ocijenjene kao " svojevrsni... prostorni pandan trgu - poljani uz more"; pretvaranje tog povijesno važnog trga nekadašnjeg brodogradilišta i kontaktne zelene zone s ljetnikovcem Vice Stjepovića-Skočibuhe u bezlično popločenu masu, koje se navodi kao uređenje s izgradnjom objekta tržnice i novim rasvjetnim tijelima; devastiranje izvorne konfiguracije obale, stjenovite plaže za potrebe nautičkog turizma s 49 vezova - što pretpostavlja betoniranje obale i zagađenje okoliša za tako malu uvalu, a potvrđuju uvjeti gradnje UPU-a prema kojima se prolazi prema moru mogu "uređivati betonom i kamenom"; obje varijante Maritimne studije potvrđuju proširivanje rive i betoniranje obale. Konzervatorska podloga ističe kako "Planirano proširenje luke ispred povijesnog dijela naselja moglo bi narušiti njegov prostorni i vizualni integritet te umanjiti ambijentalne vrijednosti." K tomu još Mjere zaštite mora iz uvodnog dijela prijedloga UPU ističu da: "U svrhu zaštite mora nije dozvoljeno... prekoračenje dimenzioniranih kapaciteta planiranih sadržaja, osobito u pogledu luke posebne namjene-luke nautičkog turizma... izgradnja bilo kakvih sadržaja koji mogu onečistiti uvalu... primijeniti tehničke mjere postupanja s otpadnim vodama u lukama..."

Jednako tako, Elafitski otoci, a time i otok Šipan nalaze se u projektu kontrole zagađenja voda (Jadranski program) još iz 2008. prema kojem su utvrđene sljedeće mjere zaštite: "Ne provoditi nikakve šumske zahvate uključujući i sanitarnu sječu; Zabrana gradnje objekata i lučica na muljevitim i pjeskovitim morskim obalama; Sprječavati nasipavanje i betonizaciju obala; Zabrana sidrenja; Regulirati akvakulturu; Regulirati ribolov povlačnim ribolovnim alatima; Očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća; Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; Ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme; Spriječiti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje gdje god je moguće; Za morske špilje - regulirati turističko rekreativne aktivnosti, održati povoljne stanišne uvjete". Prema tome potrebno je ukidanje predloženoga idejnoga rješenja pogotovo u varijanti 2: „realizacija morske luke otvorene za javni promet sa benzinskom postajom i morske luke posebne namjene - luke nautičkoga turizma, sukladno kartografskom prikazu 2.1. Prometna, komunalna i infrastrukturna mreža-Promet.

U svim smjernicama Konzervatorske podloge naglašava se da mora postojati adekvatan odnos između izgrađenog i neizgrađenog prostora primjeren baštini. Prijedlog UPU naselja Suđurađ predviđa povećanje sadašnjeg udjela površine izgrađenosti naselja od 8.26 h na 25.62 h na padinama prekrivenim zelenilom i ispunjavanje slobodnih parcela zemljišta urbanim vilama, koje sigurno nisu u financijskom smislu dohvatljive mještanima, što je i u suprotnosti s Konzervatorskom podlogom koja ističe da "predimenzionirana izgradnja ima utjecaj na kvalitetu šireg prostora i vizura na cjelokupno naselje". Umjesto izgradnje, potrebna su poticajna sredstva za obnovu postojećih objekata i njihovu revitalizaciju, za mala gospodarstva, domaće proizvode kako bi se sačuvala specifičnost podneblja i povijesnog nasljeđa i to na način kako propisuje Konzervatorska podloga. U podlozi "postoji odredba da nove zgrade ne smiju biti različite od postojećih kuća u naselju niti po tipu, ni po veličini. Arhitektonsko oblikovanje ambijenta se mora prilagoditi postojećem, a uvjetuje se poštivanje tradicionalnog načina gradnje, mjerila zgrada i otvora te nagiba krova". Nasuprot tome u prijedlogu UPU-a naselja nije definirano kojim materijalima će se graditi nova stambena zdanja a osim toga daje se mogućnost odabira primjerice izgradnje objekata s "ravnim krovom" što naravno nije odlika postojećih objekata.

Prijedlog UPU-a naselja Suđurađ nije prilagođen mjerilu ni volumenu ruralnog i netaknutog karaktera mjesta, bremenitog kulturnim i povijesnim slojevima. Zadana polazišta za razvoj mjesta koje nameće prijedlog UPU-a ne smiju se primijeniti na naselje Suđurađ jer one više odgovaraju urbanoj sredini, gradu koji može podnijeti proširivanje prometnica, izgradnja prometne luke s benzinskom postajom, nautičke marine, betoniranje prirodne stjenovite obale za potrebe rive ili neadekvatno ispunjavanja parcela apartmanima s ravnim krovom ili još gore stambenim zgradama kao što se ovim prijedlogom predlaže. Ako se ne prihvate brojne primjedbe upućene na prijedlog UPU naselja Suđurađ nakon javne rasprave održane 10. 12. 2020. devastirat će se sve osobine zbog kojih turisti dolaze na otok, prilaz mjestu, vizure, pogledi na spomeničku baštinu, graditeljsko nasljeđe i prirodni okoliš. 

Ivana Janković, dipl. povjesničarka umjetnosti

Objavljeno u Aktualno

Grad Dubrovnik kreće s izmjenama GUP – a. Naime, kao što je aktualna gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Matom Frankovićem najavljivala za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremljen je materijal „Prijedloga odluke o izmjena i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika” što je prvi korak prema izmjenama GUP – a.

Doduše Franković je, prilično nerealno, najavljivao kako će sve izmjene biti gotove do rujna ove godine, ali u svojoj objavi na Facebook zidu sad je prilično realniji pa tako piše „krećemo s prvim korakom”.

„...uskoro očekujemo brojne reakcije, specijalizirane emisije i slično. Jer danas, kada postoji politička volja za izmjenama na bolje GUP je postao goruća tema. Zanimljivo, kada je izglasan 2014. godine nije bio goruća niti interesantna tema mnogima. Tko zna zašto...” - napisao je gradonačelnik Franković.

dm

Objavljeno u Aktualno

Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog odluke i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i GUP-a Grada Dubrovnika kojim se u prostorno plansku dokumentaciju implementiraju zone sanitarnih zaštita izvorišta Omble te stvaraju planski preduvjeti za izgradnju dječjeg vrtića u Komolcu, azila za napuštene životinje na Grabovici te rekonstrukciju ceste do tvrđave Imperial na Srđu. Stvaraju se i preduvjeti za smještaj liječnika unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik te izgradnju javnih garaža

Iako se izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a stvaraju preduvjeti za realizaciju brojnih projekata, rasprava se vodila o cesti prema Srđu koja se, nakon što je izbrisana, ponovo unosi u Prostorni plan. Osvrnuvši se na cestu prema Srđu, vijećnik KLGB Nikša Selmani, osvrnuo se na izjavu gradonačelnika Mata Frankovića koji je nedavno kazao kako je HDZ bio u krivu kad je podržao prijedlog kojim je cesta prema Srđu izbrisana iz GUP-a za mandata Andra Vlahušića.

- Nije do kraja točno da je izbrisana trasa prometnice, ona je ostala, ali je definirana kao pješačka staza. Inače, prema lokacijskoj dozvoli, da bi se tvrđava mogla obnoviti potrebno je dobiti tri građevinske dozvole vezane za ceste. Ova lokacijska dozvola vrijedi do početka 2020. Ako Razvoj golf zatraži produljenje lokacijske dozvole, moraju je tražiti od Grada Dubrovnika i odašiljača i veza koji su vlasnici zemlje pod repetitorom.

Gradonačelnik Franković kazao je kako većini građana Srđ predstavlja mjesto gdje se dobila velika bitka za Grad Dubrovnik, te da „vijećnicima Grupe birača Srđ je Grad taj prostor predstavlja samo projekt golfa i ništa više”.

- Emocije nemaju, a to su sada i pokazali. Oni raspravljaju o golfu. Ništa ne brišemo iz prostornog plana već želimo legalizirati postojeću cestu kako bi je mogli rekonstruirati, kako bi bila sigurna prometnica. Nisam se iznenadio istupom Grupe birača SJG jer njih jedino golf interesira. - rekao je Franković, najavivši mogućnost da i on napiše memoare.

- Doći će vrijeme da ja napišem svoje memoare pa ću tada napisati koja sve udruženja i grupacije puno desetljeće financiraju grupu birača SJG i zbog čijeg interesa djeluju. Sve imam i sve znam i sve je dokumentirano. - rekao je Franković.

Nakon što mu je odgovorio kako mu je savjest nečista čim razmišlja pisati memoare, Selmani je rekao Frankoviću da želi uređenu i sigurnu cestu prema Srđu.

Vijećnik SDP-a Jadran Barač Frankovića je podsjetio kako je početkom godine najavio izmjene i dopune GUP-a koje će zaštiti Grad od sulude izgradnje te pitao Frankovića jesu li te izmjene u predloženim izmjenama GUP-a. Franković mu je odgovorio da će se te izmjene koje jamče održivost u prostoru postići drugim izmjenama GUP-a.

Podsjetivši vijećnike na veliki prosvjed tzv. srđevaca ispred Vijećnice, gradonačelnik Franković još je jednom naglasio kako zna za koga su ljudi iz SJG radili.

- Nitko se ne pita zašto je cesta izbrisana iz prostornog plana i koji su to akteri bili. Sad mi recite jesam li ja lud ili su 2014. određeni ljudi, većina stanovnici našeg Grada, ležali ispred gradske vijećnice da se ne ukine ova cesta. Je li to bilo 2014. godine? Jesu li ležali ti ljudi ovdje ispred? Tada su fizički svojim tijelima željeli spriječiti da se cesta izbriše iz Prostornog plana. Kolega Selmani nije dio ekipe koja je igrala jednu vrlo opasnu igru i previše se zaigrala, a budućnost će pokazati tko, kada i gdje i ne zaboravite još jednu važnu stvar, koliko. - kazao je Franković te predložio da se na Srđu kupi 5 000 do 6 000 tisuća kvadrata te izgradi replika Kuće cvijeća i muzej druga Tita.

Nakon što mu je zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić odgovorila kako ne zna što je u lokacijskoj dozvoli za Srđ, vijećnik Selmani kazao je kako je to strašno. Franković je dodao kako bi možda „srđevci” željeli da država izgubi arbitražu za golf na Srđu. Naglasio je kako je jedini cilj u prostornom planu omogućiti da postojeća cesta prema Srđu bude legalna.

Vijećnik HSS-a Vido Bogdanović pitao je zašto se u protekle dvije i pol godine nije napravio potpuno novi Prostorni plan te je predložio postupak njegove izrade da ga, kako je kazao „napokon uljudimo jer je od 2005. pošao potpuno u krivom smjeru”.

Bogdanović je još Frankoviću kazao kako bi problem na Srđu „vaš prijatelj Orban jednostavno riješio, on bi nacionalizirao”.

Objavljeno u Aktualno

Gradsko vijeće usvojit će na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici izmjene i dopune Prostornog plana i GUP-a Grada Dubrovnika. Izmjenama će se u prostorno plansku dokumentaciju implementirati zone sanitarnih zaštita izvorišta Omble te stvoriti planski preduvjeti za izgradnju dječjeg vrtića u Komolcu, azila za napuštene životinje na Grabovici te rekonstrukciju ceste do tvrđave Imperial na Srđu. Stvaraju se i preduvjeti za smještaj liječnika unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik te izgradnju javnih garaža.

Predloženim izmjenama otklanjanju se nedostatci i neusklađenosti pojedinih dijelova Odredbi za provođenje PPU-a poput broja i definicija funkcionalnih jedinica, definicija etaže građevine te nadzemnog i podzemnog koeficijenta iskorištenosti, minimalni postotak zelenih površina na građevinskoj čestici i visina potpornih zidova.

U aktu se navodi kako su „razlog navedenim izmjenama promjene u stavovima i promišljanjima o realizaciji pojedinih zahvata te potreba za redefiniranjem planskih postavki koje doprinose općem dobru i od interesa su za Grad Dubrovnik”.
Također se ističe kako je Vlada još na sjednici održanoj u Dubrovniku uz Dan Grada i Festu svetoga Vlaha donijela Odluku o darovanju nekretnina u Komolcu površine 2 576 kvadrata u svrhu izgradnje dječjeg vrtića. Zona u kojoj je planiran vrtić važećim je PPU-om definirana kao zona sportsko-rekreacijske namjene pa vrtić nije moguće izgraditi bez izmjena prostorno-planske dokumentacije.

Prostorno - plansku dokumentaciju potrebno je izmijeniti i na Osojniku za potrebe izgradnje azila. Naime, parcela na kojoj je predviđen azil u važećem je PPU-u definirana poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište.

Radi usklađenja s Urbanističkim planom uređenja „Sportsko-rekreacijski centar s golf igralištem i turističkim naseljem Bosanka – sjever i Bosanka – jug”, Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika bila je izbrisana trasa postojeće prometnice koja vodi od naselja Bosanka do tvrđave Imperial na Srđu. Izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a postojeća će se cesta, kojoj predstoji rekonstrukcija jer nova nije u međuvremenu izgrađena, ponovo unijeti u plansku dokumentaciju.

Izmjenama i dopunama, Gradsko vijeće će u PPU i GUP implementirati Odluku o zaštiti izvorišta Ombla koja propisuje veličinu i granice zona sanitarne zaštite, sanitarne i druge uvjete održavanja, mjere zaštite, izvore i načine financiranja provedbe mjera zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta.

Izmjenama GUP-a stvaraju se preduvjeti za smještaj za liječnike unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik,izgradnju javnih garaža na području Grada Dubrovnika te rekonstrukciju i nadogradnju prometne mreže uz obalu Rijeke dubrovačke.

Grad je naime od vodstva OB Dubrovnik zaprimio Pismo namjere za izmjenama i dopunama GUP-a radi omogućavanja izgradnje stanova i pratećih sadržaja za liječnike specijaliste te ostalo medicinsko osoblje kao i dormitorija za gostujuće liječnike specijaliste iz drugih klinika i općih bolnica na zemljištu u vlasništvu Opće bolnice Dubrovnik, unutar zone kompleksa.

Aktualna je gradska uprava inače najavila izgradnju javnih garaža u nekim dijelovima grada, no izgradnji tih garaža ne može se pristupiti bez izmjena postojećega GUP-a u kojem nisu bili propisani načini i uvjeti gradnje.

Kako je Vlada na sjednici u Dubrovniku poduprla pokretanje aktivnosti na pripremi Integriranog projekta Rijeka dubrovačka koji se odnosni na uređenje obalnog pojasa i rive s pripadajućim pješačkim, biciklističkim i cestovnim prometnicama i pristaništima za brodski prijevoz, te pratećim sadržajima, izmjenama GUP-a stvaraju se preduvjeti za rekonstrukciju prometnice uz Rijeku dubrovačku. U rubnoj zoni građevinskog područja naselja Dubrovnik, unutar katastarske općine Prijevor izmjenama će se otkloniti uočene neusklađenosti granice građevinskog područja naselja.

Izmjenama GUP-a, između ostalog se ispravljaju greške u zoni Uvale Lapad i Zvonimirovu šetalištu.

Objavljeno u Aktualno

Nastojanja Hrvatske demokratske zajednice da se projekt Hidroelektrane Ombla zaustavi, odbaci i izbriše iz prostorno-planske dokumentacije je u potpunosti uspio! – navodi se danas u priopćenju Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Dubrovnik.

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije prilikom posljednjih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije izbacila je projekt HE Omble, podsjećaju iz HDZ-a o tijeku nedavne sjednice Županijske skupštine te u priopćenju otkrivaju i namjere aktualne gradske vlasti u Dubrovniku, gdje je HDZ suvereno na vlasti, kako će „isto uskoro učiniti i Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, a sve kako bi se zakonski plan nižeg reda usuglasio s županijskim planom“.

„Na taj će način završiti višegodišnja bitka u kojoj su nam potporu dali naši sugrađani, i to ne samo iz Rijeke dubrovačke, nego i ekološki aktivisti iz čitave Hrvatske te pojedine političke grupacije.“ – piše u priopćenju u kojem se navodi kako je tu „inicijativu nosila Hrvatska demokratska zajednica“ te da je „ona uobličena u Deklaraciju protiv projekta izgradnje HE Ombla na području značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke, a koju je u svibnju 2015. godine izglasalo Gradsko vijeće, tada pod predsjedanjem današnjeg gradonačelnika Mata Frankovića“.

„Argumentiranom Deklaracijom, na koju su pojedini politički i društveni akteri gledali s podsmijehom, uspjeli smo uvjeriti središnju i regionalnu vlast da je riječ o projektu koji je štetan, ekološki neprihvatljiv te da ugrožava glavni izvor vode za Grad.

Stoga bi ovim putem zahvalili našim sugrađanima i ekološkim aktivistima, a koji su imali razumijevanja za način borbe koji smo odabrali kako bi spriječili realizaciju ovog štetnog projekta. Potrajalo je nekoliko godina, ali smo ipak uspjeli. Uspjeli smo zaštititi Grad, njegovo izvorište pitke vode te zaštićeni krajobraz Omble. Budući da rijetko svjedočimo da ovakva nastojanja uspijevaju u Hrvatskoj, to nas čini još ponosnijima na ovaj uspjeh.“ – navode iz dubrovačkog HDZ-a.

„Priča oko HE Omble pokazatelj je i dokaz ne samo toga da mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici itekako vodimo računa o strateškim interesima Grada i zaštiti svih njegovih resursa nego i da ta borba gotovo uvijek bilježi uspjeh.“ – zaključuje se u priopćenju.

D.M.

Objavljeno u Aktualno