Prikazujem sadržaj po oznakama: sanitat

Gotovo svaki novi dan donese i novo priopćenje iz gradskog HNS-a. Posljednja dva dana HNS-ovci dubrovačku javnost u priopćenjima redovito izvještavaju o svojim odnosima s dubrovačkim Sanitatom u kontekstu lokalnih izbora, ususret kojima se u toj strančici isključivo bave sami sobom, odnosno svojim slikama koje bi građani trebali kao ljubiti na plakatima, ako ih budu imali gdje postaviti jer svoja mjesta za plakate u HNS-u očito nisu zakupili na vrijeme. Kad su bez njih ostali njihova predsjednica Nataša Gabričević okrenula je pilu naopako pa u biti proziva Sanitat da HNS-ne smije prodati mjesta za plakate jer im to ne dozvoljava HDZ.

Izbori su svakim danom sve bliže, a priopćenja su jedan od alata kojim se poruka do javnosti šalje najbrže, a dobra priopćenja redovito nađu svoje mjesto u medijskom prostoru. U koroni, a ususret lokalnim izborima, priopćenja će svakim danom bit sve više i više.

HNS-ovci bi ih mogli slati više nego ostale stranke koje se natječu na izborima jer su pored Andra Vlahušića, čiju kandidaturu za gradonačelnika HNS podržava, na konferencijama za novinare potpuno neprimjetni.

Priopćenja koja se posljednja dva dana odašilju iz izbornog stožera HNS-a ne bave se problemima koji bi mogli zanimati građane, u njima se ne proklamiraju HNS-ove izborne politike. Priopćenja su to u kojima HNS javnosti pakira priču o HDZ-u kao nekom despotskom okrutnom vladaru koji eto ne dozvoljava Sanitatu da HNS-u proda oglasni prostor, no prije će bit da je HNS ostao „kratkih rukava” jer su se u toj stranci prekasno sjetili zakupiti tzv. ciitylightove, odnosno one ostakljene i osvijetljene vitrine za plakate na autobusnim stanicama ili javnim površinama. U ovakvom tipu oglašavanja takva oglasna mjesta inače najviše i koštaju.

Iako ih je po Gradu puno, dubrovački Sanitat raspolaže s tek šest tih tzv. citylightova, ostalima upravljaju privatne tvrtke. Stranke koje ozbiljno promišljaju svoju kampanju taj su oglašivački prostor davno zakupile jer vrijeme kampanje u kojim je političkim strankama dozvoljeno oglašavanje je iznimno kratko, mjesta za takvo oglašavanje su ograničena, a interes stranaka velik.

U HNS-u su očito zakasnili zakupiti te „citylight” oglašivačke prostore. Možda im cijene oglašavanja kod privatnih tvrtki nisu odgovarale, no prije će bit da su i privatnici te prostore davno prodali. Možda su u HNS-u računali da je kod Sanitata veći popust nego kod privatnika. Sve je to možda, a samo je jedno sigurno – u HNS-u su zakasnili, jer za izbore nisu bili ni pripremljeni.

Inače, oni obični publiciteti zbog korone su gotovo prazni pa će mjesta za predizborne plakate političkih stranka bit više nego ikad, više nego dovoljno. No, HNS očito mora u ostakljenu i osvijetljenu vitrinu. Oglašavanje putem publiciteta je inače financijski iznimno povoljno, uostalom sukladno učinku, iako ni tzv. citylightovi, kad je u pitanju izborna kampanja, nisu puno učinkovitiji.


U HNS-u uvijek kao opciju imaju maltretiranje građana letcima, u čijem su se osmišljavanju i tiskanju inače usavršili kroz protekle dvije kampanje. Njihova ispeglana i nasmiješena lica na letcima će ih koštati još manje od plakata.

Od dvodnevnog natezanja sa Sanitatom kod kojeg su se prekasno sjetili zakupili „citylightove”, još je jadniji pokušaj HNS-a da za to optuži HDZ koji eto kao ne da Sanitatu da HNS-u proda oglasni prostor. Priopćenjima o plakatima, Sanitatu i HDZ-u, HNS-ovci su zapravo nesvjesno javnosti poslali poruku kako se ususret kampanji zapravo isključivo bave sa sobom samima jer koja budala uopće može povjerovati u priču Nataše Gabričević da bi HDZ ili bilo koja druga stranka u osjetljivo predizborno vrijeme, kada se svaki potez dvostruko važe, nekoj tvrtki u gradskom vlasništvu zabranjivala nešto takvo, uostalom koja budala bi to i uradila u vremenu teške krize kada je Sanitatu, kao i svima potrebna svaka dodatna kuna.

Objavljeno u Aktualno

Trgovačko društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o., OIB: 99080716453, Marka Marojice 5, Dubrovnik, zastupano po članu uprave Tomislavu Tabaku, temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/2011, 64/2015, 112/2018) i odredaba Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo i tržnog reda društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o., raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi poslovni prostori na tržnici u Lapadu)

1. Predmet javnog natječaja
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup:
⦁ Ad 1): cjelina od dva poslovna prostora ukupne površine 32,00 m2 sa sanitarnim čvorom (raniji zakupnik Hattrick-PSK prva sportska kladionica), izgrađenog na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 9 38/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž. (u naravi poslovni prostori na tržnici u Lapadu) i
⦁ Ad 2): poslovni prostor površine 80,00 m², kao i površine ispred poslovnog prostora i na platou iznad tržnice Lapad, ukupne površine 88,00 m² (raniji zakupnik Fjaka Dubrovnik d.o.o.), izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi prostori na tržnici u Lapadu).

Gore navedeni dijelovi nekretnine daju se u zakup na određeno vrijeme za razdoblje od 15.1.2021. godine do 31.12.2024. godine.

Početni iznos mjesečne zakupnine za:
- Ad 1) iznosi ukupno 4.800,00 (četiri tisuće osamsto) kuna uvećano za PDV, te za
- Ad 2) iznosi ukupno 17.700,00 (sedamnaest tisuća sedamsto) kuna uvećano za PDV.

Prostori se daju u zakup u viđenom stanju.

Odabrani ponuditelji dužni su urediti i opremiti dodijeljene im prostore vlastitim sredstvima i dovesti ih u funkciju, te ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti u istima i to za Ad 1) trgovačke djelatnosti koje predstavljaju izdvojeni sektor na tržnici za prodaju: mesnica (svježe meso), ribe i ribljih prerađevina (ribarnica), mlijeka i mliječnih prerađevina, jaja, kruha (pekarnica), slastica (slastičarnica), te za Ad 2) ugostiteljske djelatnosti (caffe bar i sl.)

2. Opći uvjeti natječaja
⦁ Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu trgovačku (za Ad 1) i ugostiteljsku (za Ad 2) djelatnost u Republici Hrvatskoj i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke djelatnosti i koje do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu SANITAT DUBROVNIK d.o.o. po bilo kojoj osnovi.

⦁ U trenutku javnog otvaranja ponuda ponuditelj ne smije imati dospjelu, a nepodmirenu obvezu prema Gradu Dubrovniku.
⦁ Za sudjelovanje na javnom natječaju ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu trostruke ponuđene zakupnine s PDV-om na račun SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Marka Marojice 5, IBAN: HR1924880011100138885, model: 00, s pozivom na broj: 75107, otvoren kod BKS Bank AG.
⦁ Sudionicima javnog natječaja čije ponude budu najpovoljnije uplaćena jamčevina zadržava se i uračunava u utvrđeni iznos zakupnine za prva 3 (tri) mjeseca plaćanja zakupnine po sklopljenom ugovoru.
⦁ Sudionicima javnog natječaja čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku od 10 (deset) dana od dana okončanja natječaja, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina, te broj kontakt telefona.
⦁ Detaljne obavijesti o navedenim prostorima na tržnici u Lapadu zainteresirani mogu dobiti u prostorijama SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u Dubrovniku, na adresi Marka Marojice 5 i to svakim radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.

⦁ Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu/sjedište ponuditelja, te broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine,
b) Izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe ili izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 ( trideset ) dana, od dana raspisivanja ovog natječaja,
c) Podatak o bonitetu i solventnosti ne stariji od 10 dana ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici )
d) Ponuđeni iznos zakupnine, jednak ili veći od oglašenog u javnom natječaju, izražen u apsolutnom iznosu,
e) Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
f) Broj računa odnosno IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,
g) potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta – ne starija od 30 dana. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javnog natječaja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju da ponudu za zakup poslovnog prostora zajednički podnose dva ili više ponuditelja, svaki od ponuditelja obvezan je pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti
h) Osobe koje se pozivaju na prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) dužne su ponudi priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane RH, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, kojom dokazuju svoj status, kao i izvornik ili ovjerenu presliku Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju navedenog zakona.

3. Kriteriji za ocjenu povoljnosti ponude
⦁ Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši ponuđeni mjesečni iznos zakupnine.
⦁ U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.
⦁ Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu prostora, ako sudjeluju u javnom natječaju i ispune uvjete iz najpovoljnije ponude, imaju: članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

4. Ugovor o zakupu
⦁ Ugovor o zakupu sklopit će se s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine, a udovoljava ostalim uvjetima natječaja.
⦁ Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat plaćene jamčevine.
⦁ Ugovor se mora sklopiti u roku od 5 (pet) dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude.
⦁ Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu u naprijed naznačenom roku smatrati će se da je odustao od ugovora te isti gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetne prostore natječaj će se ponoviti.
⦁ Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme za razdoblje od 15.1.2021. godine do 31.12.2024. godine.
⦁ Prilikom potpisa ugovora o zakupu odabrani ponuditelji obvezni su zakupodavcu kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana potpisa ugovora obje ugovorne strane, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Odabrani će ponuditelji po potpisu ugovora dostaviti jamstvo u obliku bankovne garancije bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prigovora u iznosu od 6 (šest) ponuđenih zakupnina s PDV-om. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti do 31.12.2024. godine. Odabrani ponuditelji mogu, umjesto bankovne garancije, na račun zakupodavca položiti novčani depozit u iznosu od 6 (šest) ponuđenih zakupnina s PDV-om,
⦁ Ugovor o zakupu solemnizira se i predstavlja ovršnu ispravu u smislu Zakona o javnom bilježništvu. Troškove solemnizacije snosi zakupnik.
⦁ Ponuditelj koji sklopi ugovor o zakupu ne može poslovne prostore ili dijelove poslovnih prostora dati u podzakup.
⦁ Uz ugovorenu mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati ostale troškove (električna energija, voda, komunalna naknada, čistoća i sl.) koji se odnose na zakupljene prostore.

5. Ponude za zakup
⦁ Ponude za zakup prostora s traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, 20 000 Dubrovnik, osobno ili preporučenom pošiljkom s obveznom naznakom: „Ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi prostori na tržnici u Lapadu)“ - NE OTVARATI“.
⦁ Rok za dostavu ponuda je 4.1.2021. god. do 09:00 sati.
⦁ Ponude koje budu dostavljene nakon proteka roka ili budu nepotpune neće se razmatrati.

6. Javno otvaranje ponuda
⦁ Javno otvaranje ponuda biti će dana 4.1.2021. god. u 10:00 sati u prostorijama SANITAT DUBROVNIK d.o.o. na adresi Marka Marojice 5 u Dubrovniku.
⦁ Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja, koji prilažu punomoć za sudjelovanje na otvaranju.
⦁ O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 3
(tri) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

7. Trgovačko društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, bez iznošenja razloga i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

 

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Član Uprave
Tomislav Tabak

Objavljeno u Aktualno

Uoči sjednice Gradskog vijeća na kojoj će ponovo ići rebalans proračuna, gradonačelnik Mato Franković sazvao je konferenciju za novinare ne bi li javnost upoznao sa stanjem gradskih financija i financijskom slikom društava, odnosno poduzeća u vlasništvu Grada Dubrovnika.

I dok oporba drži kako je stanje financija u Gradu i gradskim tvrtkama loše, kakvo je ono zaista Franković je potkrijepio brojkama koje pokazuje kakvo je bilo stanje u gradskim tvrtkama u lipnju 2017. godine, kada je za njih preuzeo odgovornost, a kakvo je stanje na kraju godine koju obilježava kriza izazvana pandemijom koronavirusa, odnosno kakvo je financijsko stanje tvrtki točno pet mjeseci do lokalnih izbora.

- U Vodovodu je lipnju 2017. na računu bilo 110 tisuća kuna, a danas je na računu te tvrtke 35,5 milijuna kuna, Čistoća je u lipnju 2017. na računu imala 13,6 milijuna kuna, a danas ima 13,4 milijuna kuna. Libertas je tog lipnja 2017. bio u minusu 11,8 milijuna kuna, a danas, kad dio linija ne prometuje i kad turista nema, minus je 4,8 milijuna kuna. Sanitat je 2017. na računu imao 7,2 milijuna kuna, a sad ima 17,5 milijuna kuna. Sanitat ima i račun u eurima i na tom je računu 2017. bilo 105 tisuća eura, a danas je 170 tisuća eura. - rekao je Franković te nastavio iznositi podatke za ostale gradske tvrtke.

Sve su one zajedno, kad je u lipnju 2017. preuzeo vlast, kazao je Franković, na računima imale ukupno 23,3 milijuna kuna, a danas na računima imaju čak 84,9 milijuna kuna.

- Nevjerojatna je to razlika, a iza nas je osam mjeseca zdravstvene i financijske krize i teškog razdoblja, a društva se nalaze u jako, jako dobrom stanju i spremna su odgovarati na izazove. - rekao je Franković.

Kad je u pitanju korona kriza, naglasio je kako je ona najviše pogodila Libertas.
- Najveći je utjecaj korona imala na Libertas jer smo imali restrikcije u javnom prometu, a imamo ih i sad. Libertas će inače zabilježiti gubitak od sedam milijuna kuna, a projekcije prije tri mjeseca pokazivale su da će gubitak iznositi 30 milijuna kuna. - kazao je Franković.

Predugovor o prijenosu poslovnih udjela s općinom Mljet, Franković je ocijenio kao povoljan poslovni potez za Grad. Naglasio je kako na sjednici Gradskog vijeća ipak neće donijeti odluku kojom kupuje udjele Općine Mljet u gradskim tvrtkama.
- Mi ćemo te udjele kupiti kad se financijsko stanje poboljša. Nama je bilo važno prekinuti ugovorni odnos s Libertasom. Libertas je zbog linije na Mljetu gubio godišnje 500 tisuća kuna, a Vodovod ne vrši usluge na Mljetu. Ovo je za nas povoljan poslovni potez. - kazao je Franković.

Na godinu pred nama, kad su pitanju financije, Franković gleda s optimizmom.
- Počelo je cijepljenje, najvažnije za nas je da je ono počelo u Velikoj Britaniji, to je naše ključno tržište. Mučit će nas korona još najmanje godinu dana, ali očekujem da će sezona početi na proljeće i da će se na ljeto normalno odvijati što će nam pomoći u krizi. - rekao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Također je kazao kako tematska sjednica o stanju gradskih tvrtki u krizi, čije je sazivanje prije nekoliko mjeseci tražio Maro Kristić (Most) nije održana jer oporba nje skupila dovoljno ruku.
- Možda bi Jadran Barač, da je pokušao, skupio dovoljan broj ruku za sazivanjem tematske sjednice. Kad oni skupe dovoljan broj ruku mi ćemo sjednicu sazvati. - rekao je Franković, naglasivši kako se crne slutnje o lošem stanju gradskih financija u korona krizi nekoliko mjeseci pred lokalne izbore ipak nisu ostvarile.

Objavljeno u Aktualno

Općina Mljet namjerava poslovne udjele u Vodovodu, Vrtlaru, Libertasu, Boninovu, Sanitatu i Čistoći prodati Gradu Dubrovniku Tako će dubrovačko Gradsko vijeće na sjednici u četvrtak odlučivati o usvajanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju teksta predugovora o prijenosu poslovnih udjela s Općinom Mljet.

Općina Mljet još je početkom ožujka Gradu Dubrovniku i direktorima gradskih tvrtku uputila dopis o namjeri istupanja iz društava u vlasništvu Grada, prodajom pripadajućih udjela. Grad je tada iskazao interes za kupnjom udjela koje Općina Mljet ima u gradskim tvrtkama, ali je zbog krize koja je nastala kao posljedica pandemije koronavirusa otkup udjela odgođen do stabilizacije proračuna.

U Vrtlaru, Vodovodu, Libertasu, Boninovu, Sanitatu i Čistoći, Općina Mljet ima po jedan vlasnički udio.

Vlasnički udio Općine Mljet u Vodovodu vrijedi tri milijuna kuna. U Libertasu 238.600 kuna. Udio u Boninovu iznosi 9.700 kuna, u Vrtlaru 760 tisuća kuna. Vlasnički udio Općine Mljet u Sanitatu iznosi 109.600 kuna, a u Čistoći 227.800 kuna.

Iznos za vlasnički udio u svakom od društava, prema prijedlogu Općine Mljet, Grad Dubrovnik isplatio bi u tri godišnja obroka.

N. Metković

Objavljeno u Aktualno

Ugovor za izvođenje radova na projektu hortikulturne revitalizacije i ozelenjivanja platoa Gradac potpisan je danas u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika u nazočnosti gradonačelnika Mata Frankovića.
 
Ugovor o izvođenju radova na cjelovitom uređenju platoa, koji će i nakon uređenja zadržati postojeću namjenu parkirališta na otvorenom za građane s povlaštenim parkirnim kartama, potpisali su direktor tvrtke Sanitat d.o.o. Tomislav Tabak i direktor tvrtke Texo Molior d.o.o. Antonio Deranja, predstavnik izvođača radova odabranog u postupku javne nabave. 
 
Investicijom, koju će tvrtka Sanitat provesti iz vlastitih sredstava, obuhvatit će se ukupna površina od 2.400 metara kvadratnih. Cjelokupni projekt izrađen je sukladno strogim smjernicama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a glavni projekt izradila je tvrtka Proto-Arch na čelu s glavnom  projektanticom Leom Đurović Ruso te projektanticom suradnicom Miom Erak, koje su pred potpisivanje ugovora javnosti pobliže i predstavile sam projekt.
 
Izmijenit će se podloga platoa, koja će se izvesti tzv. dekorativnim betonom uz adekvatno niveliranje. Plato parkirališta će se ozeleniti uz nadogradnju postojećih nasada. U središnjem dijelu platoa formira se zeleni otok s autohtonim vrstama i drvoredom hrasta i česvine, a u sklopu radova na krajobraznom uređenju planirana je i izvedba sustava za automatsko navodnjavanje, oborinska odvodnja i rasvjeta.
 
- Predio parkinga Gradac područje je kojim se do sada nismo mogli pohvaliti, a zahvaljujući ovom iskoraku tvrtke Sanitat, ali i temeljem suradnje s Konzervatorskim odjelom te Dubrovačkom biskupijom kao suvlasnikom zemljišta, to će se uskoro promijeniti, a prostor platoa će dobiti posve novu vizuru i dodatnu vrijednost. - rekao je gradonačelnik Mato Franković uz potpisivanje ugovora.
 
Direktor tvrtke Sanitat Tomislav Tabak izrazio je zadovoljstvo što će ovaj prostor konačno dobiti prijeko potreban adekvatan izgled te je zahvalio svima koji su sudjelovali na realizaciji projekta na kojem se radilo pune dvije godine, posebno se osvrnuvši na ostvarenu izvrsnu suradnju s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku.
 
Broj parkirališnih mjesta, otkrio je direktor Sanitata, zadržat će se na postojećem, ali će se osigurati nesmetano kretanje parkiralištem. Sami radovi, započet će kroz dva tjedna, odnosno nakon završetka započetog postupka odabira nadzora i prijave gradilišta.
 
Naime, u postupak javne nabave uključile su se ukupno tri tvrtke s našeg područja te je od njih odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda, ona tvrtke Texo Molior d.o.o. iz Cavtata. Ugovoreni rok završetka izvođenja radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, a danas potpisani ugovor vrijedan je 3.359.712 plus PDV.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Izgradnja šest novih parkirališnih mjesta na dijelu Ulice Marka Marojice, uz Osnovnu školu Montovjerna, privedena je kraju i parkiralište je u funkciji.

„Putem Upravnog odjela za promet, Grad Dubrovnik na ovaj je način omogućio roditeljima koji dovode i odvoze djecu u OŠ Montovjerna ukrcaj i iskrcaj djece u neposrednoj blizini škole, uz osiguran pješački pravac do same zgrade. Stoga je i zaustavljanje na ovom parkiralištu ograničeno na 10 minuta.” - piše u priopćenju Grada Dubrovnika.
 
„Ovim je rješenjem ujedno smanjeno i prometno opterećenje u Ulici dr. Vladka Mačeka u vrijeme odvoženja i dovoženja djece u školu, koje je često znalo prouzrokovati zastoje u prometu. Uz parkirališna mjesta uređen je i nogostupa za pješake, a preostaje još ugraditi dio ograde koja je naručena i čija se isporuka očekuje kroz 10-ak dana. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 184 tisuće kuna bez PDV-a, a izvođač tvrtka Tehnogradnja.” - navode iz Grada Dubrovnika.

dm

Objavljeno u Aktualno

Izvješće o poslovanju Sanitata za 2019. također će biti raspravljeno na Gradskom vijeću u ponedjeljak. Budući da je 2019. za to Društvo u vlasništvu Grada Dubrovnika bila odlična poslovna godina, izvješće koje će podnijeti direktor Sanitata Tomislav Tabak, bez problema će dobiti zeleno svjetlo od vijećnika.

S financijskog, ali i aspekta kvalitete pruženih usluga, 2019. bila je jedna od najuspješnijih godina, navodi su između ostalog u izvješću o poslovanju ovog Društva, a čemu u prilog ide i poslovna bilanca.

Sanitat je naime u 2019. ostvario 29,7 milijuna kuna prihoda, što je 13,1 posto više u odnosu na 2018. Dobit Društva iznosila je 3,1 milijun kuna.

Najviše prihoda, čak 66,7 posto, Sanitat ostvaruje od naplate parkinga. Tako je u 2019. uprihodovano 18,8 milijuna kuna ili 2,8 posto više u odnosu na 2018, kada su prihodi o parkinga iznosili 18,2 milijuna kuna.

Rasli su i prihodi od naplate za zaustavljanje putničkih autobusa na Pilama, u 2018. iznosili su 810 tisuća kuna, a 2019. milijun kuna. No, pauk služba s obzirom na stanje na gradskim prometnicama i nebrigu dijela vozača, mogla bi puno bolje poslovati. Naime u 2018. pauk služba ostvarila 461 287 tisuća kuna, dok im je prihod u 2019. iznosio nepunih 495 tisuća kuna.

Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju uprihodovala je gotovo 2, 1 milijun kuna, dok se od naplate naknade na tržnicama utržilo nešto više od milijun kuna. Rasli u i prihodi za brigu za nezbrinute životinje. Na toj je stavci u 2018. uprihodovano nešto više od 592 tisuće kuna, a 2019. ti su prihodi iznosili nepunih 747 tisuća kuna.

Rashodi Sanitata iznosili su 25,9 milijuna kuna, što je 1,9 posto više u odnosu na 2018. godinu. Najveći dio rashoda u tvrtki s 81 zaposlenim odnosi se na plaće. No ti su rashodi u 2019. ipak niži u odnosu na 2018. i to za milijun kuna. Naime rashodi za plaće u 2018, iznosili su 10,1 milijun kuna, a u 2019. bili su 9,1 milijun kuna. Sanitat je naime smanjio prosječnu netto plaću sa 7.797 kuna na 5.950 kuna, a uz to je imao i dvoje zaposlenih manje nego 2018. godine kada je imao 83 zaposlena, a u 2019. godini 81.

U izvješću Sanitata navodi se kako su 2019. podizali kvalitetu usluga i smanjivali troškove poslovanja, a što su, navode, postigli tehnološko-tehničkom modernizacijom i informatizacijom poslovanja.

U 2019. Sanitat je inače implementirao Smart Parking. Projekt je to koji je građanima trebao olakšati pronalaženje slobodnih parkirnih mjesta, a Sanitatu lakši način upravljanja i nadzora parkirališta. Inače, od sredine travnja do sredine lipnja 2019. postavljeno 1 912 senzora.

Kad je u pitanju 2020. i Sanitat svakako mora računati s nešto manjim prihodima. Naime, tijekom lockdowna Sanitat građanima nije naplaćivao parking, a prihodi od naplate za zaustavljanje autobusa na Pilama vjerojatno će biti gotovo zanemarivi.

Objavljeno u Aktualno
Petak, 28 Kolovoz 2020 11:49

Uredit će se parking na Gradcu

Sanitat Dubrovnik d.o.o. kreće u realizaciju projekta hortikulturne revitalizacije i ozelenjivanja te uređenja parking platoa pored parka Gradac. Za izvođenje radova uređenja raspisana je javna nabava procijenjene vrijednosti 2,5 milijuna kuna bez PDV-a. Ovaj prostor u kontaktnoj zoni povijesne jezgre se koristi kao parkiralište na otvorenom, a razina uređenosti komunalne infrastrukture i hortikulture platoa nije primjeren za lokaciju u neposrednoj blizini perivoja Gradac i lokaliteta Danče.
 
Obuhvat parkirališta sada je obrubljen betonskim cestovnim rubnjacima, parkirališna podloga je šljunčana, neadekvatne površinske obrade, s ulegnućima koja zadržavaju kišnicu. Ujedno ne postoji sustav oborinske odvodnje, a rasvjeta organizirana je rubom platoa te je nedostatna.
 
„Na prostoru površine 1761,37 četvornih metara projektom uređenja izvršit će se izmjena podloge platoa uz adekvatno niveliranje i ozelenjivanje, a obavit će se i nadogradnja postojećih nasada te ugraditi sustav za automatsko navodnjavanje. Sve će se raditi sukladno smjernicama Konzervatorskog odjela Dubrovnik, čime bi se nakon trideset godina dobila urednija i primjerenija površina platoa.
 
Ponuditelji svoje elektroničke ponude moraju dostaviti u Elektronički oglasnik javne nabave RH najkasnije do 18. rujna 2020. godine u 10 sati, a rok završetka izvođenja radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja ugovornog izvođača u posao.” - piše u priopćenju Grada Dubrovnika.

dpp

Objavljeno u Aktualno
Subota, 15 Kolovoz 2020 14:03

Zamagljivanje u Mokošici

Društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik obavještava građane da će provoditi adulticidnu dezinsekciju metodom hladnog zamagljivanja (ULV).
Zamagljivanje će se provoditi po sljedećem rasporedu dana:
17. kolovoza 2020. godine (od 1 sat nadalje) zamagljivanjem će se obuhvatiti  područje Nove Mokošice sa svim sporednim ulicama, zatim Prijevor, Dračevo selo, obala uz rijeku Omblu (Donje Obuljeno, Rožat i Komolac).

Skrećemo pažnju građanima, posebno onima koji boluju od astme ili drugih bolesti dišnih organa, da za vrijeme zamagljivanja zatvore vrata i prozore. Također upozoravamo vozače na povećani oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije.

Posebno se upozoravaju pčelari da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama, dok se u potpunosti ne raziđe insekticidna magla.

U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika, kao što su kiša ili pojačan vjetar, akcija se odgađa za sljedeći dan.

Sanitat Dubrovnik

Objavljeno u Aktualno

Mi stanari zgrade u Ulici Marka Marojice 7, 9, 11, te vlasnici garažnih prostora iza zgrade „Sanitata“ želimo Vas upoznati u kakvom je stanju spojna cesta u Ulici Marka Marojice kao i javna površina ispred spomenutih garaža. - naveli su nedavno u pismu gradskoj upravi, a koje su dostavili i redakciji portala Dubrovnikpress.hr stanari spomenutih zgrada navodeći kako je stanje ceste jako loše i zbog nedavno izvođenih radova na izgradnji studentskog doma i OŠ Montovjerna.

„Spojna cesta kao i prostor ispred garaža korišten je prilikom izvođenja radova kata na zgradi „Sanitata“ te odvoz i dovoz materijala uz korištenje teške mehanizacije (kamioni, mikseri, dizalice). Oštećenja koja su nastala nisu se sanirala iako je bilo nekih obećanja. Najveća oštećenja na spojnoj cesti, do početka garažnih prostora, nastala su prilikom izvođenja radova na studentskom domu te zgradi Osnovne škole Montovjerna jer su navedeni prostor (a to rade djelomično i sada) koristili za izmicanje i kao okretište za teška vozila spomenuta u stavku prije.” - napisali su dodajući:

„Navedene površine nisu uređivane 50 godina, a radovi koji su se izvodili te se još djelomično izvode, pretvorili su ih u skoro pa makadamske.” - napisali su stanari.

Dubrovnikpress.hr uputio je upit gradskoj upravi hoće li se cesta sanirati.

„Grad Dubrovnik ima u planu izgradnju kolektora oborinske odvodnje Ulice Marka Marojice za što je već izrađena projektna dokumentacija, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Za vrijeme radova izgradnje kolektora oborinske odvodnje cjelovito će se urediti i asfaltirati cjelokupna Ulica Marka Marojice. Očekivani početak radova je kraj 2020. ili početak 2021. godine.” - odgovorili su iz Grada Dubrovnika.

Davor Mladošić

Objavljeno u Aktualno
Stranica 3 od 6