Petak, 03 Rujan 2021 19:47

Tjedan u gradskoj upravi obilježile pripreme za novu školsku godinu

U proteklom tjednu gradonačelnik Mato Franković s ministrom pravosuđa i uprave Ivanom Malenicom razgovarao je o nadogradnji zgrade suda i zatvora u Dubrovniku. Gradske škole i vrtići spremni su za početak nove školske godine. U vrtićima će se nastaviti program poslijepodnevnog rada i rada subotom. Osigurana su i sredstva za pomoćnike u nastavi.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ S MINISTROM PRAVOSUĐE I UPRAVE IVANOM MALENICOM

Realizacija projekta kojim se dugoročno osiguravaju prostorni kapaciteti suda i zatvora u Dubrovniku bila je tema sastanka gradonačelnika Mata Frankovića s ministrom pravosuđa i uprave Ivanom Malenicom, županom Dubrovačko-neretvanske županije Nikolo Dobroslavićem i njegovim zamjenikom Joškom Cebalom.

Naime, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županije i Ministarstvo pravosuđa potpisali su 25. srpnja 2018. godine Sporazum o sufinanciranju radova, temeljem kojeg se izgradnja prostornih kapaciteta sufinancira u omjerima – 55 posto Ministarstvo pravosuđa i uprave, 10% Dubrovačko-neretvanska županija i 35% Grad Dubrovnik.

Realizacijom ovog projekta osigurat će se dostatni prostorni kapaciteti za smještaj svih pravosudnih tijela u Gradu Dubrovniku.

U VRTIĆIMA SE NASTAVLJA S POSLIJEPODNEVNIM RADOM I RADOM SUBOTOM

Zahvaljujući provođenju projekta „Grad za djecu“, u cijelosti financiranog putem EU fondova, Grad Dubrovnik još je 2019. godine uveo uslugu poslijepodnevnog rada vrtića te rada subotom. Nakon što je u travnju 2021. navedeni EU projekt uspješno okončan, iste usluge u dubrovačkim vrtićima nastavile su se provoditi i financirane su proračunskim sredstvima Grada Dubrovnika unatoč znatnom smanjenju proračunskih sredstava uzrokovanom pandemijom Covid 19.
U novoj pedagoškoj godini, a temeljeno na novoiskazanim potrebama roditelja prilikom upisa, uslugu poslijepodnevnog rada preuzet će DV Palčica. Isti dječji vrtić od nove pedagoške godine preuzet će i uslugu rada subotom, a ovaj program moći će koristiti i polaznici vrtića s područja Mokošice koji iskažu interes za navedenom uslugom. 

Ukoliko se uslijed povećanog interesa roditelja tijekom pedagoške godine pokaže potreba za proširenjem navedenih programa, Grad Dubrovnik i ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja bit će spremni udovoljiti zahtjevima i proširiti programe poslijepodnevnog rada i rada subotom.

Naime, na području ustanove Dječji vrtić Dubrovnik poslijepodnevni rad vrtića tijekom posljednja tri mjeseca pohađalo je u prosjeku od petero do desetoro djece u četiri vrtića (Palčica, Škatulica, Ciciban i Izviđač), a rad subotom u dječjem vrtiću Palčica pohađalo je od 12 do maksimalno 19 djece. U posljednja tri mjeseca poslijepodnevni program vrtića na području ustanove Dječji vrtić Pčelica pohađalo je jedno dijete svaki drugi dan dok je subotom vrtić pohađalo do šestero djece.

Podsjetimo kako Grad Dubrovnik kontinuirano ulaže u poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika, a među planiranim kapitalnim investicijama u predškolski odgoj ističu se dogradnja i nadogradnja vrtića Pčelica, za koju je već ishođena građevinska dozvola te izgradnja vrtića u Komolcu. Za ovaj projekt izrađeno je idejno rješenje, a Grad Dubrovnik iste projekte će, uz one koji se tiču osnovnoškolskog obrazovanja, prijaviti na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za povećanje standarda u osnovnoškolskim i predškolskim ustanovama.

OSIGURANA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA 49 POMOĆNIKA U NASTAVI

Grad Dubrovnik osigurao je i u ovoj školskoj godini podršku učenicima s teškoćama u razvoju dubrovačkih osnovnih škola. Tako su za školsku godinu 2021./2022. angažirana ukupno 49 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Svi prijavljeni učenici, njih 54, uključeno je u program kojim će im se osigurati kvalitetniji uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, ali i uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Program se provodi u svih sedam škola: OŠ Ivana Gundulića, OŠ Lapad, OŠ Montovjerna, OŠ Marin Držić, OŠ Mokošica i OŠ Marina Getaldića i OŠ Antuna Masle.

Angažman asistenata dio je jednogodišnjeg projekta „Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Dubrovnika - faza IV“ prijavljenom na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja RH "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

Sveukupna vrijednost projekta koji traje do 1. kolovoza 2022. godine iznosi 2.219.788,20 kuna, dok je bespovratni iznos sredstava 1.886.819,97 kuna, odnosno 85% ukupnog iznosa. Preostalih 15% osigurano je iz sredstava gradskog Proračuna.

Zahvaljujući ovom projektu osigurana je podrška svim učenicima s teškoćama koji su predali zahtjev za pomoćnika u nastavi, čime se i u novoj školskoj godini osigurava nadstandard u programu asistenata u nastavi te u potpunosti ispunjava potreba za ovom vrstom podrške učenicima dubrovačkih osnovnih škola.

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u obavljanju školskih aktivnosti tijekom nastave, pomoć u učenju, komunikaciji i socijalnoj uključenosti i pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka. Program pomoćnika u nastavi već se godinama uspješno provodi u svih sedam dubrovačkih osnovnih škola. Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA-e sudjeluje u prijavi projekta i pripremi natječajne dokumentacije.

ŠKOLE I VRTIĆI SPREMNI ZA NOVU NASTAVNU GODINU

Gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima održao je radni sastanak s ravnateljicama osnovnih škola te ravnateljicama dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika.
Glavna tema sastanka bila je priprema za novu za novu školsku odnosno predškolsku godinu. Ujedno, gradonačelnik je izvijestio ravnateljice o daljnjim planovima gradske uprave u poboljšanju osnovnoškolskog i predškolskog standarda.

Nakon što je izgrađena Osnovna škola Montovjerna, koja je prva nova škola izgrađena nakon više od 30 godina, Grad Dubrovnik u rujnu započinje s izgradnjom nove škole u povijesnoj jezgri u Ulici Ilije Sarake, a projekt obuhvaća i rekonstrukciju postojećeg objekta škole Marina Getaldića.

Sukladno najavi ministarstva znanosti i obrazovanja o dodjeli bespovratnih sredstava u nadolazećem razdoblju, a na ime povećanja standarda u osnovnoškolskim i predškolskim ustanovama, Grad Dubrovnik pripremit će za natječaj sljedeće projekte:
- dogradnja osnovne škole Mokošica - pred ishođenjem građevinske dozvole
- izgradnja vrtića Pčelica - ishođena građevinska dozvola
- izgradnja vrtića Komolac - izrađeno idejno rješenje
- dogradnja osnovne škole Ivan Gundulić - u pripremi potrebna dokumentacija
- dogradnja osnovne škole Orašac i izgradnja sportske dvorane - ishođena građevinska dozvola za školsku dvoranu i u pripremi izrada dokumentacije za dogradnju osnovne škole.
Cilj grada Dubrovnika je da do 2024. godine sve osnovne škole uvede u režim nastave u jednoj smjeni dok bi svi vrtići trebali u potpunosti ispunjavati pedagoške standarde.

IMENOVANI ČLANOVI NADZORNIH ODBORA VODOVODA, SANITATA I ČISTOĆE

Održane su skupštine komunalnih trgovačkih društava Grada Dubrovnika, a imenovani su i članovi nadzornih odbora. U nadzorne odbore na mandate u trajanju od četiri godine, imenovani su:
U društvo Vodovod Dubrovnik d.o.o. Ivana Brnin, Jure Marić, Pero Brbora i Patricija Mage Vidak.
U društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. Blaž Pezo, Niko Kapetanić, Pero Vićan i Lucija Miljanić Macan.
U društvo Domouprava Dubrovnik d.o.o. Marin Jurić, Vido Raič, Rade Dolina i Nikša Zec.
U društvo Čistoća d.o.o. Srđan Margaretić, Ivan Majstorović, Željko Raguž i Mario Radić.

POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA 30. OBLJETNICE NAPADA NA GRAD I DANA DUBROVAČKIH BRANITELJA

Pozivaju se sve ustanove, udruge i organizacije koje rade u djelokrugu kulture, športa i drugih društvenih djelatnosti da dostave svoje pisane prijedloge programa i sugestija za obilježavanje 30. obljetnice napada na Grad 1. listopada „Da se ne zaboravi“ i Dana dubrovačkih branitelja 6. prosinca.

Ovaj poziv ne podrazumijeva organizacijsku i financijsku potporu predloženim programima. Navedeni programi obavezni su se prilagoditi važećim epidemiološkim mjerama i preporukama.

Predloženi programi trebaju se odnositi na razdoblje od 1. listopada 2021. do 6. prosinca 2021. godine.

Rok za dostavu prijedloga je do ponedjeljka 13. rujna 2021. godine. Prijedlozi koji pristignu nakon 13. rujna 2021. godine neće biti razmatrani niti uvrštenu u službeni program.

Prijedloge je potrebno dostaviti u Pisarnicu Grada Dubrovnika s naznakom za Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Pred dvorom 1 ili na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

NAPOMENA: Realizacija navedenih programa ovisit će o epidemiološkoj situaciji i mjerama u navedenom periodu.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2022.

Grad Dubrovnik putem Upravnog odjela za kulturu i baštinu objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu. Navedenim Pozivom pozivaju se kulturne ustanove, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i druge pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim programima da dostave prijedloge svojih programa za 2022. godinu, radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Od ove godine cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektronski, korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, a programa se moraju predati najkasnije do 30. rujna 2021.

Prihvaćeni će se programi u 2022. godini sufinancirati sukladno mogućnostima Proračuna Grada Dubrovnika, a ukupna planirana vrijednost Javnog poziva bit će određena u mjesecu prosincu 2021. godine, donošenjem temeljnog financijskog akta za nadolazeću godinu.

Važno je za napomenuti kako će zbog trenutnih okolnosti odnosno smanjenog opsega financiranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, uvjetovanih ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa, prednost imati kulturni projekti koji se izvode u Dubrovniku i čiji su organizatori prijavitelji koji imaju sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika.

Prednost će imati i projekti koji se ostvaruju u suradnji više udruga/ustanova/institucija, s ciljem objedinjavanja proračuna programa te stvaranja partnerskih suradnji, projekti koji imaju jasno i detaljno razrađene ciljeve, aktivnosti i proračun te dugogodišnji projekti međunarodne suradnje, kao i dugogodišnji umjetnički i edukativni projekti koji imaju snažnu vidljivost u lokalnoj zajednici i izvode se u Dubrovniku, a čiji su organizatori prijavitelji koji nemaju sjedište/prebivalište na području Grada Dubrovnika.


Dodatne smjernice i detaljnije upute zajedno s obrascima za prijavu dostupni su na službenoj web stranici Grada Dubrovnika, točnije na na linku: Predlaganje Programa javnih potreba - kultura 2022.

Sadržaj Grada Dubrovnika

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020