Petak, 18 Prosinac 2020 14:41

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Trgovačko društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o., OIB: 99080716453, Marka Marojice 5, Dubrovnik, zastupano po članu uprave Tomislavu Tabaku, temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/2011, 64/2015, 112/2018) i odredaba Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo i tržnog reda društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o., raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi poslovni prostori na tržnici u Lapadu)

1. Predmet javnog natječaja
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup:
⦁ Ad 1): cjelina od dva poslovna prostora ukupne površine 32,00 m2 sa sanitarnim čvorom (raniji zakupnik Hattrick-PSK prva sportska kladionica), izgrađenog na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 9 38/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž. (u naravi poslovni prostori na tržnici u Lapadu) i
⦁ Ad 2): poslovni prostor površine 80,00 m², kao i površine ispred poslovnog prostora i na platou iznad tržnice Lapad, ukupne površine 88,00 m² (raniji zakupnik Fjaka Dubrovnik d.o.o.), izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi prostori na tržnici u Lapadu).

Gore navedeni dijelovi nekretnine daju se u zakup na određeno vrijeme za razdoblje od 15.1.2021. godine do 31.12.2024. godine.

Početni iznos mjesečne zakupnine za:
- Ad 1) iznosi ukupno 4.800,00 (četiri tisuće osamsto) kuna uvećano za PDV, te za
- Ad 2) iznosi ukupno 17.700,00 (sedamnaest tisuća sedamsto) kuna uvećano za PDV.

Prostori se daju u zakup u viđenom stanju.

Odabrani ponuditelji dužni su urediti i opremiti dodijeljene im prostore vlastitim sredstvima i dovesti ih u funkciju, te ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti u istima i to za Ad 1) trgovačke djelatnosti koje predstavljaju izdvojeni sektor na tržnici za prodaju: mesnica (svježe meso), ribe i ribljih prerađevina (ribarnica), mlijeka i mliječnih prerađevina, jaja, kruha (pekarnica), slastica (slastičarnica), te za Ad 2) ugostiteljske djelatnosti (caffe bar i sl.)

2. Opći uvjeti natječaja
⦁ Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu trgovačku (za Ad 1) i ugostiteljsku (za Ad 2) djelatnost u Republici Hrvatskoj i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke djelatnosti i koje do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu SANITAT DUBROVNIK d.o.o. po bilo kojoj osnovi.

⦁ U trenutku javnog otvaranja ponuda ponuditelj ne smije imati dospjelu, a nepodmirenu obvezu prema Gradu Dubrovniku.
⦁ Za sudjelovanje na javnom natječaju ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu trostruke ponuđene zakupnine s PDV-om na račun SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Marka Marojice 5, IBAN: HR1924880011100138885, model: 00, s pozivom na broj: 75107, otvoren kod BKS Bank AG.
⦁ Sudionicima javnog natječaja čije ponude budu najpovoljnije uplaćena jamčevina zadržava se i uračunava u utvrđeni iznos zakupnine za prva 3 (tri) mjeseca plaćanja zakupnine po sklopljenom ugovoru.
⦁ Sudionicima javnog natječaja čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku od 10 (deset) dana od dana okončanja natječaja, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina, te broj kontakt telefona.
⦁ Detaljne obavijesti o navedenim prostorima na tržnici u Lapadu zainteresirani mogu dobiti u prostorijama SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u Dubrovniku, na adresi Marka Marojice 5 i to svakim radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.

⦁ Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu/sjedište ponuditelja, te broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine,
b) Izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe ili izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 ( trideset ) dana, od dana raspisivanja ovog natječaja,
c) Podatak o bonitetu i solventnosti ne stariji od 10 dana ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici )
d) Ponuđeni iznos zakupnine, jednak ili veći od oglašenog u javnom natječaju, izražen u apsolutnom iznosu,
e) Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
f) Broj računa odnosno IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,
g) potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta – ne starija od 30 dana. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javnog natječaja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju da ponudu za zakup poslovnog prostora zajednički podnose dva ili više ponuditelja, svaki od ponuditelja obvezan je pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti
h) Osobe koje se pozivaju na prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) dužne su ponudi priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane RH, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, kojom dokazuju svoj status, kao i izvornik ili ovjerenu presliku Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju navedenog zakona.

3. Kriteriji za ocjenu povoljnosti ponude
⦁ Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši ponuđeni mjesečni iznos zakupnine.
⦁ U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.
⦁ Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu prostora, ako sudjeluju u javnom natječaju i ispune uvjete iz najpovoljnije ponude, imaju: članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

4. Ugovor o zakupu
⦁ Ugovor o zakupu sklopit će se s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine, a udovoljava ostalim uvjetima natječaja.
⦁ Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat plaćene jamčevine.
⦁ Ugovor se mora sklopiti u roku od 5 (pet) dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude.
⦁ Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu u naprijed naznačenom roku smatrati će se da je odustao od ugovora te isti gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetne prostore natječaj će se ponoviti.
⦁ Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme za razdoblje od 15.1.2021. godine do 31.12.2024. godine.
⦁ Prilikom potpisa ugovora o zakupu odabrani ponuditelji obvezni su zakupodavcu kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana potpisa ugovora obje ugovorne strane, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Odabrani će ponuditelji po potpisu ugovora dostaviti jamstvo u obliku bankovne garancije bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prigovora u iznosu od 6 (šest) ponuđenih zakupnina s PDV-om. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti do 31.12.2024. godine. Odabrani ponuditelji mogu, umjesto bankovne garancije, na račun zakupodavca položiti novčani depozit u iznosu od 6 (šest) ponuđenih zakupnina s PDV-om,
⦁ Ugovor o zakupu solemnizira se i predstavlja ovršnu ispravu u smislu Zakona o javnom bilježništvu. Troškove solemnizacije snosi zakupnik.
⦁ Ponuditelj koji sklopi ugovor o zakupu ne može poslovne prostore ili dijelove poslovnih prostora dati u podzakup.
⦁ Uz ugovorenu mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati ostale troškove (električna energija, voda, komunalna naknada, čistoća i sl.) koji se odnose na zakupljene prostore.

5. Ponude za zakup
⦁ Ponude za zakup prostora s traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, 20 000 Dubrovnik, osobno ili preporučenom pošiljkom s obveznom naznakom: „Ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi prostori na tržnici u Lapadu)“ - NE OTVARATI“.
⦁ Rok za dostavu ponuda je 4.1.2021. god. do 09:00 sati.
⦁ Ponude koje budu dostavljene nakon proteka roka ili budu nepotpune neće se razmatrati.

6. Javno otvaranje ponuda
⦁ Javno otvaranje ponuda biti će dana 4.1.2021. god. u 10:00 sati u prostorijama SANITAT DUBROVNIK d.o.o. na adresi Marka Marojice 5 u Dubrovniku.
⦁ Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja, koji prilažu punomoć za sudjelovanje na otvaranju.
⦁ O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 3
(tri) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

7. Trgovačko društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, bez iznošenja razloga i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

 

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Član Uprave
Tomislav Tabak