Četvrtak, 18 Veljača 2021 19:26

Ovo su uvjeti za najam i kasniji otkup gradskih stanova

Gradsko vijeće na sjednici u četvrtak usvojit će Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika. Odlukom se propisuju i postupak za određivanje reda prvenstva za davanje stanova u najam na vrijeme od 10 godina s mogućnošću njihova otkupa.

Lokacija i kvadratura stanova koje Grad daje u najam s mogućnošću otkupa bit će navedeni u javnom pozivu. Predmet najma je i garažno ili parkirno mjesto koje pripada stanu.

Zahtjev za dodjelom gradskog stana u desetogodišnji najam s mogućnošću otkupa moći će podnijeti osobe koje u trenutku raspisivanja javnog poziva nemaju navršenih 46 godina života.

Mladu obitelj čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug te njihova zajednička ili posvojena djeca, jedan roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca ili samohrani roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno.

Članom mlade obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, odnosno nalazi se na školovanju u drugom administrativnom području do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do 26 godine života.

Zahtjeve za davanjem stana u najam s mogućnošću otkupa mogu podnijeti državljani Republike Hrvatske koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju imati u svom vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor te kuću ili stan namijenjen za iznajmljivanje na području Republike Hrvatske.

Također moraju biti podstanari najmanje godinu dana u kontinuitetu do dana utvrđenog u javnom pozivu i na dan objave u javnom pozivu, a s najmodavcem ne smiju biti u srodstvu, ne koriste gradski stan, nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu građevinsko zemljište, poljoprivredno ili drugo zemljište veće od jednog hektara ili poslovni prostor na području Republike Hrvatske i nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa.

Vrijednost pokretnina te novčana sredstva i vrijednosni papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne smiju prelaziti vrijednost veću od 300 tisuća kuna.

Jedan od uvjeta ja da u posljednjih 15 godina nekretnine u svom vlasništvu nisu prodali, darovali, da se nisu odrekli od nasljedstva ili na bilo koji način ustupili nekretninu, odnosno svoje suvlasništvo trećoj osobi.

Zainteresirani za ovakav vid stambenog zbrinjavanja moraju imati prijavljeno prebivalište u Dubrovniku najmanje sedam godina neprekidno do podnošenja zahtjeva ili 18 godina s prekidima ili minimalno jednu godinu u kontinuitetu do podnošenja zahtjeva, a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika. Podnositelj zahtjeva i članovi obitelji ne smiju imati duga po osnovi javnih davanja,

Podnositelj zahtjeva s kojim Grad sklopi ugovor o najmu stana s mogućnošću kupnje dužan je sebe i obitelj prijaviti na adresi stana koji je predmet ugovora o najmu u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora te mora zadržati to prebivalište za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

U zahtjevu je podnositelj dužan navesti za koju kategoriju stana se natječe. Dokumentaciju mora predati kompletnu jer dostava dopunske dokumentacije izvan zadanog roka nije dopuštena.
Ukoliko se dogodi da dva ili više zahtjeva građana imaju isti broj bodova, prednost za ostvarivanje prava utvrđivat će se prema redoslijedu prioriteta kao što je veći broj djece koja prebivaju na istoj adresi, vrijeme trajanja podstanarstva na području Grada Dubrovnika, vremenu prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada.

Ako se dogodi da više podnositelja zahtjeva udovoljava navedenim prioritetima. Izabrat će se onaj podnositelj koji je prije podnio zahtjev, a vrijeme predaje zahtjeva smatra se vrijeme predaje preporučeno poštanskom uredu ili vrijeme predaje na protokol Grada Dubrovnika.

Izabrani podnositelji zahtjeva na sklapanje ugovora bit će pozvani pisanim putem, a korisnik koji se neopravdano ne odazove pozivu u zadanom roku gubi pravo na sklapanje ugovora.

Za navedeni način stambenog zbrinjavanja predviđeno je i bodovanje prema broju članova obitelji navedenih u zahtjevu. Podnositelj zahtjeva ostvaruje 10 bodova, a za svakog sljedećeg člana obitelji pet bodova.

Prema broju djece predškolske dobi ili djece koja se redovito školuju, podnositelj zahtjeva za svako dijete ostvaruje 10 dodatnih bodova.

Na temelju prosječnih mjesečnih primanja svih članova obitelji u posljednjih godinu dana podnositelj zahtjeva također ostvaruje bodove.

Ukoliko mjesečno primanje po članu obitelji iznosi 2 000 kuna neto ostvaruje se 25 bodova.
Za mjesečno primanje po članu obitelji od 2 001 k do 3 000 kuna neto ostvaruje 20 bodova. Za primanja od 3 001 do 4 000 kuna neto mjesečno po članu obitelji predviđeno je 15 bodova, a za primanja iznad 4 001 kune neto mjesečno po članu obitelji ostvaruje 5 bodova.

Bodovi se ostvaruju i prema ukupnoj dužini prebivanja na području Grada Dubrovnika. Tako oni koji na području Grada Dubrovnika prebivaju 35 godina i više ostvaruju pravo na 25 bodova. Vrijeme prebivanja u Dubrovniku od 25 do 34 godine podnositelju zahtjeva donosi 20 bodova. Ukoliko u Dubrovniku prebiva 15 do 24 godine dobit će 15 bodova, a za vrijeme prebivanja u Dubrovniku od 7 do 14 godina predviđeno je 5 bodova.

Bodovi se ostvaruju i prema stupnju invaliditeta podnositelja zahtjeva i dužini podstanarstva

Ukoliko za vrijeme važenja liste prvenstva podnositelj zahtjeva ili netko od članova njegove obitelji stekne vlasništvo dužni su o tome obavijestiti Grad koji ih briše s liste prvenstva.

Inače, visina mjesečne najamnine iznosit će 1 500 kuna, a ukoliko dođe do promjene valute, odnosno kad Republika Hrvatska uvede euro, iznos najamnine odredit će se prema tečaju važećem na prvi dan uvođenja eura. Najamnina će se plaćati 15. u mjesecu.

nm