Prikazujem sadržaj po oznakama: poslovni prostori

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je u petak da bi se ovlasti lokalne samouprave u upravljanju nekretninama u državnom vlasništvu mogle sa zemljišta proširiti na stanove i poslovne prostore, ako se pokaže da primjena novog zakona ide dobro, objavio je danas Južni.

Bačić je na Liderovoj konferenciji o novom Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu poručio da će decentralizacija upravljanja ići prema županijama, gradovima sjedištima županija i gradovima s više od 35.000 stanovnika.

Župani ili gradonačelnici ovlašteni su donijeti odluku o pokretanju postupka raspolaganja i odluku o raspolaganju nekretninama čija je procijenjena vrijednost ili je ukupni iznos procijenjene naknade niži ili jednak iznosu od 130.000 eura. Ako vrijednost iznosi od 130.000 do milijun eura, odluku o pokretanju postupka raspolaganja i odluku o raspolaganju nekretninama donosi županijska skupština, odnosno gradsko vijeće.

- Nekretninama koje vrijede više od toga upravljat će Ministarstvo, odluku o pokretanju postupka raspolaganja i odluku o raspolaganju nekretninom čija je vrijednost iznad 1,5 milijuna eura donosi ministar, dok za sve iznad toga odlučuje Vlada. - kaže Bačić.

Dodao je kako se prihodi od korištenja imovine dijele tako da 60 posto ide državi, a po 20 posto županiji, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, te jedinici lokalne samouprave.

Novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu mora biti tek prvi korak u decentralizaciji upravljanja državnom imovinom, budući da se gradovima zasad omogućuje samo upravljanje zemljištima i objektima, no ne i stanovima i poslovnim prostorima, mišljenje je sudionika konferencije.

Južni

Objavljeno u Aktualno

Centar za poduzetništvo d.o.o. objavio je Javni poziv za subvencionirano korištenje dva poslovna prostora u Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik, površine 12,59 m² i 20,27 m² . Pozivaju se zainteresirani poduzetnici početnici koji posluju do 3 godine, a kojima je potreban poslovni prostor da se prijave i ostvare pravo na subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru. Subvencija u prvoj godini inkubacije iznosi 70% komercijalne cijene, u drugoj godini 50 posto te u trećoj godini inkubacije subvencija iznosi 30 posto komercijalne cijene.

Javni poziv nalazi se na web stranici Poduzetničkog inkubatora Dubrovnik https://www.poduzetnicki-inkubator-dnz.hr/dubrovnik/dokumentacija, a za detaljnije informacije možete se obratiti Centru za poduzetništvo d.o.o. na telefon 418-401 ili putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Dubrovačko - neretvanska županija

Objavljeno u Aktualno

Županija dubrovačko – neretvanska umanjit će iznos zakupa poslovnih prostora u njenom vlasništvu za 50 posto za kolovoz, rujan i listopad. To su mjeseci za koje Županija još nije ispostavila račune zakupoprimcima. Odluka je naravno vezana uz krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

Hoće li se ova usvojiti ovisi o županijskim vijećnicima koji će o tome odlučivati na sjednici Županijske skupštine zakazanoj za 5. studenoga.

dm

Objavljeno u Aktualno

Centar za poduzetništvo d.o.o. objavljuje Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik, površine 23,63 m². Pozivaju se poduzetnici početnici koji posluju do 3 godine, a kojima je potreban poslovni prostor, da se prijave i ostvare pravo na subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru.

Javni poziv nalazi se na web stranici Poduzetničkog inkubatora Dubrovnik, a za detaljnije informacije možete se obratiti Centru za poduzetništvo d.o.o. na telefon 418-401 ili putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sadržaj Dubrovačko – neretvanske županije

Objavljeno u Aktualno

Trgovačko društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o., OIB: 99080716453, Marka Marojice 5, Dubrovnik, zastupano po članu uprave Tomislavu Tabaku, temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/2011, 64/2015, 112/2018) i odredaba Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo i tržnog reda društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o., raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi poslovni prostori na tržnici u Lapadu)

1. Predmet javnog natječaja
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup:
⦁ Ad 1): cjelina od dva poslovna prostora ukupne površine 32,00 m2 sa sanitarnim čvorom (raniji zakupnik Hattrick-PSK prva sportska kladionica), izgrađenog na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 9 38/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž. (u naravi poslovni prostori na tržnici u Lapadu) i
⦁ Ad 2): poslovni prostor površine 80,00 m², kao i površine ispred poslovnog prostora i na platou iznad tržnice Lapad, ukupne površine 88,00 m² (raniji zakupnik Fjaka Dubrovnik d.o.o.), izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi prostori na tržnici u Lapadu).

Gore navedeni dijelovi nekretnine daju se u zakup na određeno vrijeme za razdoblje od 15.1.2021. godine do 31.12.2024. godine.

Početni iznos mjesečne zakupnine za:
- Ad 1) iznosi ukupno 4.800,00 (četiri tisuće osamsto) kuna uvećano za PDV, te za
- Ad 2) iznosi ukupno 17.700,00 (sedamnaest tisuća sedamsto) kuna uvećano za PDV.

Prostori se daju u zakup u viđenom stanju.

Odabrani ponuditelji dužni su urediti i opremiti dodijeljene im prostore vlastitim sredstvima i dovesti ih u funkciju, te ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti u istima i to za Ad 1) trgovačke djelatnosti koje predstavljaju izdvojeni sektor na tržnici za prodaju: mesnica (svježe meso), ribe i ribljih prerađevina (ribarnica), mlijeka i mliječnih prerađevina, jaja, kruha (pekarnica), slastica (slastičarnica), te za Ad 2) ugostiteljske djelatnosti (caffe bar i sl.)

2. Opći uvjeti natječaja
⦁ Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu trgovačku (za Ad 1) i ugostiteljsku (za Ad 2) djelatnost u Republici Hrvatskoj i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke djelatnosti i koje do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu SANITAT DUBROVNIK d.o.o. po bilo kojoj osnovi.

⦁ U trenutku javnog otvaranja ponuda ponuditelj ne smije imati dospjelu, a nepodmirenu obvezu prema Gradu Dubrovniku.
⦁ Za sudjelovanje na javnom natječaju ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu trostruke ponuđene zakupnine s PDV-om na račun SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Marka Marojice 5, IBAN: HR1924880011100138885, model: 00, s pozivom na broj: 75107, otvoren kod BKS Bank AG.
⦁ Sudionicima javnog natječaja čije ponude budu najpovoljnije uplaćena jamčevina zadržava se i uračunava u utvrđeni iznos zakupnine za prva 3 (tri) mjeseca plaćanja zakupnine po sklopljenom ugovoru.
⦁ Sudionicima javnog natječaja čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku od 10 (deset) dana od dana okončanja natječaja, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina, te broj kontakt telefona.
⦁ Detaljne obavijesti o navedenim prostorima na tržnici u Lapadu zainteresirani mogu dobiti u prostorijama SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u Dubrovniku, na adresi Marka Marojice 5 i to svakim radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.

⦁ Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu/sjedište ponuditelja, te broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine,
b) Izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe ili izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 ( trideset ) dana, od dana raspisivanja ovog natječaja,
c) Podatak o bonitetu i solventnosti ne stariji od 10 dana ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici )
d) Ponuđeni iznos zakupnine, jednak ili veći od oglašenog u javnom natječaju, izražen u apsolutnom iznosu,
e) Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
f) Broj računa odnosno IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,
g) potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta – ne starija od 30 dana. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javnog natječaja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju da ponudu za zakup poslovnog prostora zajednički podnose dva ili više ponuditelja, svaki od ponuditelja obvezan je pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti
h) Osobe koje se pozivaju na prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) dužne su ponudi priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane RH, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, kojom dokazuju svoj status, kao i izvornik ili ovjerenu presliku Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju navedenog zakona.

3. Kriteriji za ocjenu povoljnosti ponude
⦁ Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši ponuđeni mjesečni iznos zakupnine.
⦁ U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.
⦁ Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu prostora, ako sudjeluju u javnom natječaju i ispune uvjete iz najpovoljnije ponude, imaju: članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

4. Ugovor o zakupu
⦁ Ugovor o zakupu sklopit će se s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine, a udovoljava ostalim uvjetima natječaja.
⦁ Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat plaćene jamčevine.
⦁ Ugovor se mora sklopiti u roku od 5 (pet) dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude.
⦁ Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu u naprijed naznačenom roku smatrati će se da je odustao od ugovora te isti gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetne prostore natječaj će se ponoviti.
⦁ Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme za razdoblje od 15.1.2021. godine do 31.12.2024. godine.
⦁ Prilikom potpisa ugovora o zakupu odabrani ponuditelji obvezni su zakupodavcu kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana potpisa ugovora obje ugovorne strane, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Odabrani će ponuditelji po potpisu ugovora dostaviti jamstvo u obliku bankovne garancije bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prigovora u iznosu od 6 (šest) ponuđenih zakupnina s PDV-om. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti do 31.12.2024. godine. Odabrani ponuditelji mogu, umjesto bankovne garancije, na račun zakupodavca položiti novčani depozit u iznosu od 6 (šest) ponuđenih zakupnina s PDV-om,
⦁ Ugovor o zakupu solemnizira se i predstavlja ovršnu ispravu u smislu Zakona o javnom bilježništvu. Troškove solemnizacije snosi zakupnik.
⦁ Ponuditelj koji sklopi ugovor o zakupu ne može poslovne prostore ili dijelove poslovnih prostora dati u podzakup.
⦁ Uz ugovorenu mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati ostale troškove (električna energija, voda, komunalna naknada, čistoća i sl.) koji se odnose na zakupljene prostore.

5. Ponude za zakup
⦁ Ponude za zakup prostora s traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, 20 000 Dubrovnik, osobno ili preporučenom pošiljkom s obveznom naznakom: „Ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi prostori na tržnici u Lapadu)“ - NE OTVARATI“.
⦁ Rok za dostavu ponuda je 4.1.2021. god. do 09:00 sati.
⦁ Ponude koje budu dostavljene nakon proteka roka ili budu nepotpune neće se razmatrati.

6. Javno otvaranje ponuda
⦁ Javno otvaranje ponuda biti će dana 4.1.2021. god. u 10:00 sati u prostorijama SANITAT DUBROVNIK d.o.o. na adresi Marka Marojice 5 u Dubrovniku.
⦁ Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja, koji prilažu punomoć za sudjelovanje na otvaranju.
⦁ O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 3
(tri) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

7. Trgovačko društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, bez iznošenja razloga i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

 

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
Član Uprave
Tomislav Tabak

Objavljeno u Aktualno

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Konavle usvojeno je Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine.
Na sjednici je usvojen i Prijedlog izmjena Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2020.godine kojim se zbog trenutne situacije privremeno ukidaju potpore za stambene kredite.

- Nažalost, morali smo birati između ovoga i reduciranja stipendija i naknada za novorođenu djecu. Kad se steknu uvjeti ponovno ćemo vratiti te potpore. - rekao je načelnik Lasić.

Također, Općinsko vijeće je odlučilo kako zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Općine neće plaćati najam za travanj i svibanj zbog situacije s koronavirusom, a javne površine neće biti naplaćene za ožujak, travanj i svibanj ove godine.

- Vidjet ćemo što će biti u budućnosti, vjerojatno se neće naplaćivati ni lipanj, ali vidjet ćemo što će se događati. - rekao je načelnik Lasić.

Istaknuo je kako će uputiti pismo ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u kojem će zatražiti da svi gosti koji putuju na jug Hrvatske ove sezone mogu doći besplatno autocestom.

- Ne mogu prognozirati što će biti na zimu, ne znam. Bit će teško sigurno. - istaknuo je Lasić.

U obrazloženju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Konavle pročelnik Perica Pušić rekao je kako se radi o četiri tisuće čestica, te kako nakon usvajanja ovog dokumenta slijedi raspisivanje javnog poziva.

dpp

Objavljeno u Aktualno

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković održao je danas drugi po redu sastanak s, kako se navodi u priopćenju, „dijelom zakupaca prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Dubrovnika”, a na temu naplate zakupa prostora i javnih površina.

Piše: Davor Mladošić

„Na sastanku je dogovoreno, a obzirom na neizvjesnost turističke sezone 2020., kako će se za mjesece srpanj, kolovoz i rujan računi za zakup ispostavljati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Visina zakupa korespondirat će s visinom ostvarenih noćenja u 2020. godini, s usporedbom ostvarenja istih u 2019. godini, a sukladno podacima Turističke zajednice grada Dubrovnika.” - navodi se u priopćenju Grada Dubrovnika.

Zakupnici gradskih prostora time će biti u uistinu povlaštenom položaju naspram zakupaca u privatnim prostorima čime se ozbiljno narušavaju pravila tržišnog natjecanja. Zakupnici gradskih prostora već su i prije, u jeku korona krize, bili u puno povoljnijem položaju od najmoprimaca koji koriste privatne prostore. Njima će cijena prostora, ukoliko najmodavac nema sluha za probleme, i dalje ostati ista, dok će po sustavu koji je danas predstavio gradonačelnik Franković najmoprimci u gradskim prostorima plaćati najam u ovisnosti koliko bude turista u Dubrovniku.

„Ako broj ostvarenih noćenja u srpnju 2020. godine bude iznosio 20 % prošlogodišnjih rezultata onda će zakup javne površine i zakup poslovnih prostora biti obračunat u visini od 20 % ugovorenog zakupa javne površine/poslovnog prostora.” - piše naime u priopćenju Grada Dubrovnika.

Drugim riječima zakupnici gradskih prostora, s obzirom da se ne očekuje više od 30 posto prošlogodišnjeg prometa turista, a i to je optimistična brojka, plaćat će sitniš u odnosu na druge poduzetnike.

Uz to zakupnici gradskih prostora neće ništa plaćati Gradu od od 1. listopada 2020. do 1. travnja 2021. godine, a sve to, kako piše u priopćenju „sukladno prethodno postignutom dogovoru”. Inače, taj „prethodno postignuti dogovor” za zakupnike poslovnih prostora Grada još je povoljniji od prijedloga koji je koncem travnja iznio gradonačelnik Franković kada je kazao kako bi razdoblje u kojem se neće naplaćivati najam trebalo početi 1. studenoga.

Također krajem travnja, objavio je tada Grad Dubrovnik u priopćenju, prema Frankovićevom prijedlogu najam se tijekom ljetnih mjeseci trebao naplaćivati u iznosu od 50 posto za prostore i 30 posto od pune cijene za gradske površine. No, sada je gradonačelnik odustao i do toga.

Iako sama namjera gradonačelnika Frankovića zapravo nije loša, ipak treba ponoviti kako ovakav „dogovor” ozbiljno narušava temeljna načela tržišnog natjecanja stavljanjem poduzetnika u privatnim prostorima u nepovoljan položaj u odnosu na one u gradskim prostorima.

„Ovom mjerom Grad Dubrovnik nastavlja podupirati poduzetničku aktivnost na području Grada Dubrovnika, a uz navedeno, sve do sada predložene mjere ostaju na snazi”, piše još u priopćenju Grada Dubrovnika što je istina tek djelimice. Grad naime ovakvim mjerama podupire tek poduzetničku aktivnost dijela poduzetnika, i to onih koji su u gradskim prostorima, dok se ostali, i to samo oni koji s bave djelatnostima koje se nisu mogle obavljati zbog korona krize, moraju zadovoljiti s maksimalno 2500 kuna beneficije za najam poslovnog prostora. Dio poduzetnika ne može dobiti ni to, jer im obavljanje djelatnosti nije bilo zabranjeno.

Objavljeno u Aktualno

Centar za poduzetništvo d.o.o. objavljuje Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Ploče. Pozivaju se poduzetnici početnici koji posluju do 3 godine za uslužne djelatnosti, a kojima je potreban poslovni prostor, da se prijave i ostvare pravo na subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru Ploče.

Javni poziv i ostali dokumenti nalaze se na web stranici: https://www.poduzetnicki-inkubator-dnz.hr/dokumentacija-plo…, a za detaljnije informacije možete se obratiti Centru za poduzetništvo d.o.o. na kontakt: 099/212-9765 ili putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Županija dubrovačko - neretvanska

Objavljeno u Aktualno